Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-14 Views:  990
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Kommunikasie

Kommunikasie.

 

Een aspek wat herhaaldelik genoem word as noodsaaklik vir gesonde verhoudinge, hetsy in ‘n huwelik of in die werksituasie, is kommunikasie. My eie ervaring is dat die grootste deel van verskille wat mense met mekaar het die gevolg is van gebrekkige kommuikasie.

 

Ons kommunikeer op baie maniere met mekaar - bewustelik of onbewustelik. Soms kommunikeer ons bewustelik iets, maar onbewustelik iets anders. Baie van ons weet byvoorbeeld  nie hoe om ons gevoelens weg te steek nie en dit kom duidelik in ons lyftaal uit, al sê ons woorde iets anders.

 

Dit is bekend dat woorde ‘n baie onpresiese manier van kommunikasie is. In baie gevalle het woorde net eenvoudig nie dieselfde betekenis vir verskillende individue nie. Ek het self ervaar hoe spesialiste in ‘n vakgebied letterlik dae lank spook om mekaar te verstaan , terwyl hulle terme gebruik wat hulle reken almal op dieselfde wyse verstaan. Omdat woorde onpresies is, is dit baie moeilik om enigiets daarmee presies te beskrywe. Lyftaal en emosies gee daarby nog verdere nuanses aan woorde wat mense beinvloed in die interpretering van die begrip.

 

‘n Ander faset van belang is die bepaalde hoek waaruit ‘n sekere individu ‘n saak waarneem of beleef. Elke mens het een of ander beeld of model van elke waarheid wat hy beleef het - ons noem dit sy persepsie van die waarheid. Vir elke mens is sy persepsie die waarheid. Mense tree nie op op grond van die waarheid nie, maar op grond van hulle persepsies daarvan. Een van die belangrikste ontdekkings wat ‘n mens moet maak is die feit dat jyself ook maar net ‘n persepsie van die waarheid het - dit gee jou ‘n basiese gereedskapstuk om andere te kan begin begryp.

 

Die bostaande twee kommunikasietekortkominge spruit daaruit dat elke mens ‘n bepaalde verwysingsraamwerk het waarbinne hy informasie wat na hom toe kom interpreteer. Hoe verder ons verwysingsraamwerke van mekaar verskil, hoe meer verskillend sal ons dinge verskillend interpreteer, ten spyte daarvan dat ons dieselfde feite waarneem. ‘n Mens verstaan eers as jy ge-interpreteer het in terme van jou vorige kennis. Hierdie basiese feit maak dit omtrent onmoontlik vir mense om mekaar volledig te verstaan. Kyk byvoorbeeld die eindelose verskille oor die Bybel!

 

Daar word ge sê dat ‘n gesonde verhouding berus op goeie kommunikasie. Ek het gesien dat goeie kommunikasie berus op ‘n gesonde verhouding. As daar nie ‘relationship’ is nie, is betroubare kommunikasie bykans onmoontlik. Verhouding is soos ‘n fondament waarop die mure van kommunikasie gebou word. Sonder die vertroue wat spruit uit ‘n goeie verhouding is daar genoeg onpresiesheid in woorde, verskille in persepsies en afwykinge t.o.v. verwysingsraamwerke dat kommunikasie 9 uit die 10 kere kan faal. As jy agterdogtig is oor iemand kan ek jou waarborg dat jy in oppervlakkige  kommunikasie jou standpunt sal kan bevestig oor hom, al is dit nie waar nie.

 

Dit is van belang vir die Christenhuwelik en ook binne die Liggaam van Christus. Goeie kommunikasie begin by aanvaarding van mekaar. In beide die bostaande gevalle is daar ‘n Godgewilde verhouding daargestel - en dit alleen is genoeg gronde vir aanvaarding. Aanvaarding behoort nie onderhandelbaar te wees nie. (Rom 15:7) Verskille in konsepte behoort nie  as basis te dien vir  verwydering nie - dis ‘n teken van onvolwassenheid en onsekerheid (insecurity).  Die volwasse Christen weet om vir die ander persoon ruimte te maak en te laat - dis een eienskap van die Goddelike liefde. Omdat mense in God se oë baie meer werd is as idees en konsepte is dit sonde as ons onsself van mekaar afskei omdat ons verskillend dink. En dit geld vir my veral t.o.v. ons Christelike sieninge. As Christus met my toleransie het, hoekom het ek dit nie met my broeder nie?

 

Nadat ek dit gesê het wil ek my haas om te sê dat dit ons nie vrystel daarvan om behoorlik te kommunikeer nie. Wanneer ons preek of getuig moet ons alles in ons vermoë doen om te kommunikeer op ‘n wyse wat God sal behaag. ‘n Egoistiese hart sal ongetwyfeld  byvoorbeeld nooit daarin slaag om die liefde van Christus oor te dra nie. Miskien is die belangrikste dat ek en jy opregte en eenvoudige mense voor God moet wees - bereid om andere te dien. Woorde as die vrug uit so ‘n hart ,  sal tot eer van God, en tot heil van my naaste wees. (Luk 6:45) En waar ons aan die ontvangkant van gebrekkige kommunikasie is, laat ons ruimte maak vir ons naaste.

 

---000---

KPJ Nel

2015-01-12

 

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer