Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-02-25 Views:  1388
Author:  karelnel
Published in:  History/Geskiedenis
Die Eerste Twintig Jaar  Van Hartbeespoort Christen Gemeenskap

Die Eerste twintig jaar  van Hartbeespoort Christen Gemeenskap

Gedurende 1973 het die Here dit so in die harte van Ben en Antjie Farrell gelê dat hulle die NG Kerk verlaat en by die AGS van Brits aangesluit het, waar Ben uiteindelik die Vise-Voorsitter was. Met slegs ‘n belofte van God het hulle Schoemansville toe getrek in 1978 met geen vaste idees nie. Die Here het egter geweet wat Hy wou doen.

Vroeg in 1975 ontstaan ‘n bybelstudiegroep onder leiding van ‘n NG-ouderling (Oom Bossie) van die Skeerpoort gemeente waarby verskillende lidmate van ander kerke inskakel.  Na ‘n wonderlike groeiproses en die werking van die Heilige Gees in mense se lewens word twee gesinne in Okober 1976 gedoop en hul lidmaatskap van die NG Kerk word deur die kerk  beëindig.  ‘n Onafhanklike Nuwe Testamentiese Gemeente ontstaan wat in September 1978 tot niet gaan weens verskille.  In hierdie tyd het die AGS net bidure in die Hartbeespoort omgewing gehou , asook ‘n redelike sterk werk onder die swart mense van die omgewing gehad.  Wesmoot Baptiste Kerk - ‘n satteliet van die destydse Hatfield Baptiste Kerk het ook begin dienste hou in huise van hulle lidmate in die omgewing, onder leiding van Ds Joeb de Witt.

Gedurende 1979/1980 het vroue uit verskillende denominasies begin saam vergader onder die beskerming van die Christian Woman’s Club en hulle byeenkomste het die besef laat ontstaan dat charismatiese Christene in Hartbeespoort nader aan mekaar moes begin beweeg.  Op 4 Februarie 1980 begin die eerste interkerklike mannebiduur, bygewoon deur 7 broeders, in Daniestraat, Schoemansville.  Nadat die broeders in die loop van 1981 deur verskeie leiers ( JSW Bond, Justus du Plessis en Ed Roebert) toegespreek is, is op 3 Augustus 1981 eenparig besluit om te onderwerp aan Past JSW Bond van die AOG.  Hierdie eenparige besluit het op ‘n bo-natuurlike wyse plaasgevind - spesifiek gesien in die lig daarvan dat geeneen van die broeders op daardie tydstip direk by die AOG verbonde was nie. By die bepaalde biduur, so het later geblyk, was almal van voorneme om te kies ten gunste van Pastoor Justus du Plessis van die AGS. Dit sou bepaalde voordele inhou soos byv direkte hulp met die bou van ‘n kerkgebou. Gedurende die vooraf gebedsessie het elke hart verander en na openhartige gesprek is dit bevestig. Kort daarna is Br John Bond van die AOG van die besluit verwittig waarna reëlings vir gemeentestigting getref is. Die gemeente word amptelik gestig met die bevestiging van ouderlinge deur JSW Bond en Justus du Plessis op 16 Februarie 1983 in die Kapel op Meerhof. Die Grondwet van die Gemeente word aanvaar by die eerste jaarvergadering op 28 Februarie 1983 in die klein geboutjie te Meerhof langs die spoor.  ‘n Besondere hegte band is gesmee tussen die kerngroepie van die stigterslede deur die aanbieding/bywoning van ‘n HEDT-Evangelisasie kursus aan die huis van Marie Griessel.

Onbewus vir die plaaslike groepie was daar toe reeds wyd en opgewonde gepraat in die AOG-beweging oor die moontlike stigting van ‘n eerste Afrikaanse Gemeente in Hartbeespoort. Gert Schwartz vertel hoe hulle reeds in 1983 in die Oos Kaap gebid het vir die nuwe jong gemeente!

In Maart 1984 ontstaan daar ‘n verskil in die leierskap wat daartoe lei dat twee ouderlinge bedank en enkele gesinne die gemeente verlaat.  Op hierdie stadium het die klein gemeente daartoe oorgegaan om ‘n perseel te koop en na baie teenstand van die owerhede en baie gebed word toestemming verkry om daar te mag kerk hou.  Die teenstand het eers verkrummel na vurige gebed van die gemeente en nadat Valerie Finger die terrein letterlik tree vir tree vir die Here kom opeis het!  Die verkryging van die huidige perseel was ‘n wonderwerk. Ben het die oortuiging gekry dat hier iewers so ‘n plek vir die gemeente is, en hy het toe op indirekte wyse te hore gekom van die werkswinkel van die dieselwerktuigkundige wat pas verkoop was. Die broeders het daaroor gebid en na ongeveer een maand het die koop deur die mat geval en kon die gemeente koop. Deur Ben se bemiddeling by sy bank, asook die ondersteuning van die AOG se Trust Company kon die klein gemeente ‘n lening bekom. Waar die gemeente eers baie onafhanklik gefunksioneer het, is daar nou besluit om baie nouer met die AOG te assosieer, veral ook aangesien daar nou van die AOG se Trust Company gebruik gemaak is om die gemeente se eiendom aan te koop. In Februarie/Maart 1985 word die eerste dienste op die nuwe perseel gehou.

 In die jare wat daarop volg het die Here die gemeente geseën met vrede.  Talle spesiale sprekers het in die gemeente opgetree, jaarvergaderings is gehou, staptoere is gereël, gemeentekampe is gehou, ens.  Die gemeentekamp by Wonderbaar sal altyd onthou word as ‘n hoogtepunt. Die Saterdagaand in bitter koue het die Here wonderlik in die harte van die gemeente se jongmense gewerk en baie lewens daardeur verander. ‘n Bepaalde hoogtepunt was die doop van Oupa Jan van der Westhuyzen wat reeds ouer as 80 jaar was op 14 Oktober 1990.  In November 1990 word Johan en Ina van der Westhuyzen afgesonder vir die werk van die Here en na Cartonville gestuur.  Oom Daan Rossouw voltooi ook sy studies en verlaat die gemeente in Januarie 1991 om in die bediening te gaan staan by Hammanskraal.

Gedurende Mei 1992 hou die gemeente ‘n jubelfees om die 10 jarige bestaan van die gemeente te vier.  Beide Past JSW Bond en Justus du Plessis was teenwoordig en het aan die verrigtinge deelgeneem. In Junie 1993 verlaat Ben en Antjie Farrell die gemeente om hulle in Riverdal te vestig en verskeie families volg hulle daarheen.  Die gemeente leierskap word deur JSW Bond aan Karel Nel en Etienne Labuschagne oorgedra.

Nuwe kerkraadslede, waaronder Fanie de Jongh ,word bevestig in die gemeente in Maart 1994 en in Mei 1994 word die kerkraad genooi om JSW Bond se 50 jarige herdenking in die bediening by te woon.  Ook in Mei 1994 word ‘n baie suksesvolle oupa en ouma naweek in die gemeente gehou en sowat 300 persone onderneem ‘n stoomtreinrit na Magaliesburg. Aan die einde van Mei 1994 is Br David Roos oorlede en hy word vroeg in Junie 1994 uit die gemeente begrawe.

Die jare 1994/1995 is ‘n tydperk van uitreik na die plaaslike swart gemeenskap asook na verskeie groepe soos die onderwysers in die laer en hoërskole, die polisie en die Gideons.  Goeie kontak is ook bewerkstellig met die plaaslike AGS gemeente.  Etienne Labuschagne bevestig sy eerste huwelik, die tussen Steve en Elise Vorster, op 2 April 1995.  Fanie en Lucy de Jongh verlaat die gemeente in Mei 1995 om hulleself in die Kaap te vestig.  Gedurende hierdie tydperk het die Gemeenteblad “die Bron” ook sy verskyning gemaak onder die getroue versorging van Daan en Paula Kesting. Die swart werk het deur die jare gegroei onder die wakende oog van Theron Hugo. Dit het besonder sterk gegroei met die betrokkenheid van Jannie de Beer en Leon Burger.

Die lofsang- en -aanbiddingsgroep wat die gemeente gelei het, het deur die jare aanslae beleef en ook baie veranderinge ondergaan.  Aanvanklik het br Sieg Schubert die gemeente gelei in sang - hy was ‘n baie toegewyde pianis.  Daarna het Jack Schoeman met die ghitaar bygekom en met sy kreatiwiteit het hy ‘n groot bydrae gemaak.  Dientjie Farrell het vir ‘n klompie jare die musiek verryk met haar spel op die keybord.  Fanie en Lucy de Jongh het in die verbygaan ook ‘n inset gelewer.  Johannes Oosthuizen het vir ‘n tyd lank die sang bekwaam gelei as voorganger/ghitaris.  Hierna bestaan die groep uit toegewydes uit ses of sewe gesinne - elk met ‘n eiesoortige talent en ‘n branding om die Here te dien.  Een persoon moet egter spesiale vermelding kry:  Dit is Esna Hugo wat deur al die voorafgenoemde fases die gemeente gedien het met haar goue stem en musiektalent.

Aangesien die gemeente klein is, was dit altyd moeilik om ‘n lewenskragtige jeugbediening daar te stel.  Verskeie persone en huwelikspare het deur die jare insette in die jeug se lewens gelewer maar slegs Adriaan en Ria Loots kon die jeuggroep nog werklik tot sy reg laat kom.  Die jeug word derhalwe bloot as deel van die volwasse gemeente hanteer en met groot dankbaarheid kan gesê word dat, sovêr ons weet, elke jeuglid wat van die gemeente uitgegaan het, nog die Here dien.  Die Kinderwerk is begin deur Theron Hugo en word daarna vir baie jare lank bekwaam gelei en versorg deur Nico Hugo en sy span.  Hierdie kosbare  liefdevolle insette in ons klein kinders se lewens was deur die jare van die allergrootste belang en ons is innig dankbaar daarvoor. Ander kosbare kleinnode vir die gemeente is die stel foto-albums van die gemeente-geskiedenis wat Esna bygehou asook die maandelikse inligtingsblaadjies wat Karen Potgieter versorg het. Die wonder van al hierdie dinge is die spontaneiteit daarvan wat ‘n bewys is van die Heilige Gees se liefdevolle sorg vir die gemeente

Die eerste 20 jaar getuig van die Here se genade in menselewens.  Tientalle gelowiges wat in die gemeente was, en wat deur die Gees van die Here aangeraak is, is versprei oor die land en dien die Here en hou steeds kontak met die gemeente.  Daar is gelowiges in Nylstroom, Klerksdorp, Kimberley, Riversdal, Bronkhorstspruit, Kaapstad en selfs so vêr as Paraguay (!) wat met deernis terugdink aan die gelukkige tye wat die Here ons gegee het in Hartbeespoort Christen Gemeenskap!  Loof Sy Naam!!

---000---

KPJ Nel

Materiaal herverwerk 2015-02-25


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer