Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-02-27 Views:  763
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
... Die Bybel?? . Jy Speel Seker?? – Deel 3

... Die Bybel?? . Jy speel seker?? – Deel 3

In die vorige artikel is belangrike punte uit die Ou Testament aangestip wat merkwaardige  verbande toon met dinge wat eeue later, in die tyd van die Nuwe Testament sou plaasvind. In hierdie artikel word die Nuwe Testamentiese vervulling van baie van die OT tipes kortliks bespreek.

Johannes die Doper:

Jesus Self noem hom die grootste van die profete. Hy noem homself ‘n Stem in die wildernis wat die weg vir Iemand anders moes voorberei. Sy boodskap was: Bekeer julle want die koninkryk is naby. Hy doop mense met die doop van bekering. Hy is Elia wat sou kom (Matt 11:14).

Geboorte van Christus:

Die ewige voorafbestaan van Christus word aangedui in Joh 1:1. God het deur Hom geskep en God het vir Hom geskep (Kol 1:16). Hy is die Beeld van God (Heb 1:3). Hy is die Geliefde Seun van die Vader (Mat 17:5). Hy het Sy Vader se huis en sy hemelse heerlikheid verlaat (Fil 2:6). Hy het gekom om sy broers te soek. Hy was die leer tussen hemel en aarde (Joh 1:51). Sy Naam beteken Redder (Mat 1:21). Hy kom van ‘n nederige familie en is gebore in Betlehem, die stad van Dawid. Hy het ‘n wondergeboorte gehad – as Seun van God. Hy is gebore in die tyd van Israel se verdrukking en Hy was vervolg as kind. Hy het gevlug na Egipte. Sy broers het hom nie herken nie en nie aangeneem nie.

Jesus se lewe:

Hy was in die wildernis/ woestyn –soos Moses. Hy het wonders gedoen soos Moses en Elia. Hy was die verteenwoordiger van die genade en waarheid (Joh 1:17). Moses en Elia het saam met Hom verskyn op die berg van verheerliking. Hy is verwerp deur sy broers (Joh 7:5). Hy het 12 Apostels gekiesen het 70 dissipels uitgestuur. In Heilige toorn het Hy die tempel gereining aangesien mense die tempel verontreinig het.Hy bring die Nuwe wet - die een van liefde (Joh 13:34). Hy was sonder sonde – die vlekkelose Lam van God. Hy was onskuldig vervolg en goodgemaak.Hy is verkoop vir die prys van ‘n slaaf. In ‘n hopelose situasie (soos Job) (Getsemane) bly Hy getrou aan God se wil. Hy het gewillig Homself laat offer – gee Homself oor (Soos Isak). Pilatus het hom probeer red (Soos Ruben vir Josef). Hy is opgelig soos die koperslang en bring genesing vir die wat in Hom glo. Hy het gewelddadig gesterwe maar geen been is gebreek nie. (Joh 19:36). Sy Bloed het uitgeroep tot God – soos die van Abel (Heb 12:24). Twee beskuldigdes is met Hom gekruisig – een word gered en die ander nie. Die Hoofman sê Hy was waarlik die Seun van God. Het drie dae in die graf gebly (Soos Jona). Hy is die brood van die lewe – die enigste bron Van lewe (Soos Josef en soos die Manna in die woestyn). Hy is die Woord van God (Joh 1:1) Hy is die Weg, Waarheid en Lewe (Joh 14:6). Hy is die deur. Hy is die opstanding en die Lewe. Hy is die goeie Herder. Hy is die Lig van die wêreld. Hy is die Ewige Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek. Hy bring ‘n nuwe verbond in en ‘n nuwe priesterskap. Hy was die Tabernakel van God - God se volheid woon in Hom liggaamlik (Kol 2:9). Sy een offerdaad was volkome vir almal wat na Hom volg (Heb 10:14). Hy was die laaste Adam (1 Kor 15:45) .  Hy lei Sy volk in die Beloofde land in. Hy ontvang die koningkryk van Sy Vader. Hy belowe ‘n Trooster wat na Hom kom. Hy sê die Trooster sal ons in die volle waarheid lei en leer. Hy belowe Hy kom weer. Sy Bruid kom uit Sy eie liggaam (Die Brood wat ons breek...)

Die Heilige Gees:

Hy word uitgestort op die Jode en die heidene en gee so geboorte aan die Kerk. Hy neem die Bruid van Jesus uit die heidene. Hy neem die Boodskap oor die hele wereld. Hy inspireer die boeke van die NT wat geskrywe word.  Die skrywers se slotsom: Jesus was God gemanifesteer in die vlees Wie hulle gesien en aangeraak het. Slotsom : Hy was God se Woord in die laaste dae (Heb 1:1). Slotsom : Hy is die Enigste Weg, Vervulling van God se beloftes..

Hebreërs:

Die boek verduidelik dat Jesus meer voortreflik as die profete is en Jesus is selfs hoër as die engele en Jesus is bokant Moses en Josua; Jesus is beter as die OT Hoë Priester want  Jesus is Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek – iemand wat sonder begin en einde is. Die Ou verbond was tydelik maar die nuwe verbond is ewig. Alle dinge van OT was net beelde of skaduwees (Heb 12:18-24); Redding deur Christus se bloed is ewig. Die waarheid het nou in vervulling gegaan. Die kernboodskap aan die lesers van die  boek is dat hulle nie kan terugkeer na die Joodse geloof nie, aangesien die vervulling daarvan gekom het in Jesus Christus

Nuwe verbond vs ou verbond:

Die elemente van die ou verbond vind vervulling in die volgende elemente van die nuwe verbond: In die plek van die aardse Hoëpriester  is daar Christus, die ewige Hoëpriester. In die plek van die priesterstand kom daar nou die gelowiges (almal konings en priesters). God se volk (Israel) word nou die Kerk. Sinai word Sion. Die priesterklere word die regverdige dade van die heiliges. Die daaglikse offers word vervang deur Christus as perfekte offer. Die Tempel is nou die kerk of gelowige se liggaam – dis waar God woon. Die Wet op kliptablette word nou die wet op die harte van die gelowiges.Die fisiese besnydenis word nou die besnydenis van die hart (wedergeboorte). Om te vas  beteken nou om op te hou sondig. Die Feeste – alle dae behoort aan God. Die Werke van die wet vir redding word nou vervang met die geloof in Christus. In die plek van die Sabbat  kom daar nou die Sabbatsrus.

Die ooreenkomste tussen OT en NT is merkwaardig.  As mens met die insig van die Nuwe Testament terugkyk na die Ou Testament staan mens verbaas om te sien hoeveel lyne direk teruggetrek kan word na dinge wat eeue tevore gebeur het. Eeue tevore is patrone gevestig, sjablone – en toe die Seun van God op aarde verskyn – toe stap Hy in die patrone in en alles pas. Hoe anders kan mens dit verklaar as dat dit die Heilige Gees se werk is en wat op die manier die egtheid van die Bybelse Openbaring eintlik VOORAF bevestig het? Wat beteken dit? Wat vertel dit van die verborge plan van God?

Dit spreek ons aan in die volgende artikel.

Einde van Deel 3.

---000---

KPJ Nel

2015-02-27


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer