Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-03-23 Views:  777
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Die Bybel? Jy Speel Seker! Deel 4

 

... Die Bybel ? ... Jy speel seker!  - Deel 4

 

Uit die voorafgaande artikels in hierdie reeks is dit redelik om te aanvaar dat die Bybel nie sommer ‘n lukraak-saamgestelde versameling van antieke boeke is nie. Een van die gesigte in die laaste boek (Openbaring – Hoofstuk 12, die Vrou en die draak) toon dat daar ‘n verloop deur die wereld se geskiedenis is wat uiteindelik uitspeel op ‘n mespunt-gebeurtenis wanneer God die Vader en Sy Christus heerskappy sal neem. Die pad daarheen is aanduidend beskrywe oor die baie eeue van die Ou Testament en Nuwe Testament van die Bybel – met die onderskeiding dat talle gebeure en persone van die Ou Testament vooraf verwysings was na dinge wat in die Nuwe Testamentiese tydperk sou plaasvind – asof die Heilige Gees vooraf die egtheid van die Goddelike openbaring in die Skrif wou “waarmerk”.  Sou daar een of ander “fokus” wees waarop die Nuwe Testament inspeel?

 

Die Fokuspunt: God se laaste woord

 

Soos ons in Romeine lees laat God Homself ken deur die skepping. (Rom 1:20). Met die koms van Jesus na die aarde het God Homself volledig ge-openbaar soos Hy geken wil wees, op ‘n manier wat ons as mense kon verstaan - so getuig die skrywers van die NT.  Hulle het Hom geken, aan Hom geraak en uiteindelik tot die slotsom gekom Hy was die Seun van God. (1 Joh 1:1-3, 1 Joh 5:13). Trouens aan die begin van die boek Hebreërs (Heb 1:1,2) verduidelik die Skrif vir ons dat God nou finaal gepraat het – deur Sy Seun:

 

Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het”.

 

Jesus het natuurlik baie dinge gesê en gedoen in Sy lewe, maar naby die einde van Sy lewe het Hy die volgende beduidende uitspraak gemaak (Joh 16:12,13):

 

Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig”.  

 

Dit het beteken dat nadat Hy weg is, deur die werksaamheid van die Heilige Gees, hulle ‘n baie beter perspektief sou kry en verstaan wat die betekenis van Sy Persoon, Sy koms en Sy boodskap was.

 

Waar anders as in die briewe van die Nuwe Testament, wat redelik kort na Jesus se opstanding en hemelvaart geskrywe is, sal ons hierdie boodskap kry? Die briewe is immers die rekord van gebeure en verhoudings en kommunikasie wat gevolg het op die uitstorting van die Heilige Gees. In die briewe word inderdaad verwys na die verborgenheid van God se wil en Sy plan wat vir eeue lank versluier was, maar toe ge-openbaar is. Uiteindelik volg ook die ontknoping – ons word ingelaat in God se geheim!

 

Vroeg in die brief aan die Efesiërs lees ons (Ef 1:9,10) :  

 

deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

 

Dit is duidelik: God wil alle dinge onder die Heerskappy van Chritus stel.

 

Later in dieselfde brief brei die skrywer dit uit (Ef 3:3-6):

 

 “dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het; waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie

 

 ‘n Ander deel van hierdie geheimenis was dat nou is die onderskeid tussen alle nasies verwyder en almal kon deel van die volk van God word – deur Chritus Jesus. Op hierdie manier gaan die seëninge van God uit na al die nasies, soos HY aan Abraham beloof het.

 

Die brief aan die Kolossense gee nog ‘n verdere toeligting (Sien Kol 1:26,27):

 

naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid”.  

 

Hier word die rykdom en heerlikheid van God se plan beskrywe: Dit is dat Christus vir almal is, inderwaarheid dat Christus in Sy kerk is.

 

Opsommend is die verborgenheid of geheimenis wat ge-openbaar is die volgende: Die Vader sal alle dinge in Christus verenig deurdat Hy onder Sy mense kom woon deur die HG. Almal kan deur die geloof in Christus kinders van God word en so gaan die belofte aan Abraham in vervulling – God se seën gaan uit na alle nasies.

 

Die ware KERK, as lewende Liggaam van Christus, is die vervulling van God se plan in hierdie lewe, maar met ‘n besliste ewige dimensie ook - Sien Ef 3:10:

 

“sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,”

 

Daarom word die kerk met reg genoem die “pilaar en grondslag van die waarheid”. (1 Tim 3:15)

 

Soos Jesus onverklaarbaar ‘n Goddelike natuur en ‘n menslike natuur gehad het, so het die Kerk dit ook, en ook die Bybel.

 

Hierdie openbaring bring die hemel en die aarde bymekaar in ons tyd, trouens vir alle tye na die uitstorting van die Heilige Gees, toe die Kerk van Jesus Christus gebore is. Deur wedergeboorte word mens onlosmaaklik deel van die Kerk van Jesus Christus en raak so direk betrokke by God se plan deur die eeue.  Die Kerk het ‘n hoë roeping van die Vader om hierdie plan tot vervulling te bring  deur die naleef van die groot gebod (Joh 13:34) en die uitvoer van die groot opdrag (Mat 28:19,20). Daar is derhalwe geen hoër roeping as om jou persoonlike Godgegewe bediening in die KERK  van Jesus Christus uit te leef nie. Slegs daarin kan mens die vervulling van jou lewenstaak vind.

 

Die Klimaks: Die Voleinding van God se Plan

Soos die boek Handelinge nie ’n einde het nie, maar aangaan, so weet ons die Kerk se taak is ook nie afgehandel nie. Wanneer en hoe dit uiteindelik afgehandel sal wees, weet mens nie, maar wat mens wel weet is dat God geduldig is met die mensdom tot die einde en die nuwe begin aanbreek. ’n Tydperk word toegelaat totdat die getal van Jesus Christus se kerk onder die heidene volledig ingekom het.

 

Rom_11:25  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;

 

Wat gebeur nadat Christus heerskappy geneem het? Dan word in eerbiedige onderwerping die heerskappy aan die Vader oorgegee:

 

1 Kor 15:24-28: Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

 

Mens sou graag wou weet wanneer dit sal plaasvind? Daar is ’n aanduiding in die Openbaringboek:

 

- Op 10:5-7 : En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef,  en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie; maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

 

Ev wanneer die sewende engel blaas – wat gebeur dan?

 

Op 11:15-17:En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.

 

Dit bring ons terug waar ons begin het – midde-in die gesig van die Vrou en die draak van Openbaring 12:

 

Op 12:10,11: Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

 

Wat beteken hierdie NOU? Op watter tydstip is die “aanklaer van die broeders neergewerp”? Jesus het gedurende Sy aardse bediening ‘n baie beduidende uitspraak gemaak:

 

Joh 12:27-33: Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u Naam! Daar het toe ‘n stem uit die hemel gekom: Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar ‘n donderslag gewees het. Ander het gesê: ‘n Engel het met Hom gespreek. Jesus antwoord en sê: Hierdie stem het nie om My ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek. En dit het Hy gesê om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.

 

By ‘n ander geleentheid, toe Hy Sy dissipels uitgestuur het en hulle met suksesverhale teruggekom het, sê Jesus:

 

Luk 10:16-18  Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het. En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

 (Hulle het hom oorwin deur die woord van hulle getuienis...)

 

Die oorwinning en opname van die heerskappy deur Christus vind nie eers eendag plaas nie: Dis ‘n afgehandelde saak. Die  sterwe en opstanding van Christus het alles reeds vervul.

 

Heb 1:3  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte..

 

Vergelyk die onderstaande twee verse – is dit toevallig of is daar ‘n verband :

 

Op 16:16,17: En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby!

 

Joh 19:30  En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

 

Die oorwinning is  behaal, Christus het die heerskappy opgeneem en God se plan is vervul! Mens moet nie in die gesigte in die Openbaringboek na ‘n eksakte toekomstige chronologiese vervulling soek nie – die essensiële van die magtigste gebeure het reeds plaasgevind, en ons is bevoorreg om dit te kan weet en in die lig en krag daarvan te kan leef. Sekere gebeurtenisse sal nog uitspeel in die toekoms, maar die Openbaringboek is nie ‘n eenvoudige bloudruk daarvan nie. Die beste en eerlikste antwoord wat mens oor die toekoms kan gee is “Ek weet nie.”

 

Telkens deur die geskiedenis word gelowiges op hol gejaag deur een of ander teken wat kwansuis waar word en wat die eindtye sou inlei. Hoeveel kere is die koms van die Here nie al voorspel en verkeerd bewys nie? Hoeveel kere sal goedgelowige mense weer om die bos gelei word deur eindtydteorieë van welmenende predikers?

 

Die Here Jesus het self gesê gelowiges moet waaksaam wees (Matt 24:44, Mark 13:23) maar het ons ook gemaan om nie maklik ontseld  en mislei te word nie. Ons erfenis in Christus is ‘n lewe van vrede en oorwinning nou (lewe in oorvloed) en mens kan maklik jou geluk prysgee deur onnodige bekommernis oor die onsekere toekoms. Die Here Jesus het vir ons ‘n sleutel gegee vir ‘n sinvolle lewe, selfs in onsekere tye: Geloof.

 

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

 

 

SAMEVATTING:

 

  • Die Bybel openbaar op ’n baie wonderlike wyse wie God is en wat Sy Plan deur die eeue is

  • Die plan is om alle dinge onder Christus te verenig in die KERK as Liggaam van Christus

  • Die hoogste roeping is om mens se bediening in die KERK van Christus uit te leef en so deel te neem aan die vervulling van God se plan.

  • Die oorwinning is reeds behaal deur Christus se sterwe en opstanding

  • Ons deel in die oorwinning deur die bloed van die Lam en die woord van ons getuienis

  • Die dag van finale oordeel en afrekening is seker en die uitkoms is reeds bekend.

  • Ons kan dus in Christus leef meer as oorwinnaars!

---000---

 

 

KPJ Nel

2015-03-23


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer