Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-07-08 Views:  1945
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Die Bybel?? Jy Speel Seker... Deel 5

Die Ontluikende Openbaring van God in die Bybel – Deel 5: Die Praktiese Implikasies: Hoe al ons oorwin? Ons Getuienis

 

Vorige artikels in die reeks het gehandel oor die groot prentjie in die Bybel.

 

Ons kan God net ken soos Hy homself wil openbaar en Sy plan was in die  ou tyd vir die mensdom verborge – totdat die Heilige Gees dit kom openbaar het.Vir die gelowige bevat die Bybel ‘n ontluikende openbaring van God se karakter en Sy werk en Sy plan vir die eeue. Met Jesus se geboorte hoor ons “Noem Hom Emmanuel” : God met ons (Mt 1:23).Jesus se boodskap toe Hy gekom het was: “Bekeer julle – die koninkryk het naby julle gekom” (Mt 4:17). Later word die boodskap “die Koninkryk is in julle” (Lk 17:21) en “die Skat in erdekruike” – Christus in julle (2 Kor 4:7). Toe Hy weggaanis dit: “Ek is met julle” en “Ek sal weer kom” (Jn 14:3) Paulus verwoord dit as: “Christus onder die heidene die hoop van die heerlikheid” (Kol 1:27)

 

Opsommend: God se uiteindelike openbaring van Homself sentreer om Christus, in Wie die volheid van die Godheid Liggaamlik  (Kol 2:9) gewoon het, en Sy Plan vir die eeue het te make met die vestiging van Sy heerskappy – deur middel van Christus en Sy Liggaam, die kerk. Ons moet dit duidelik verstaan en helder verkondig: Soos ‘n lig in ‘n donker plek, soos ‘n stad op ‘n berg, “As die basuin onduidelik is wie sal gereed maak vir die oorlog?”(1 Kor 14:8)

 

Die ge-openbaarde verborgenheid van God is dat alle dinge sal in Christus verenig word deurdat hy onder Sy mense kom woon deur die HG. Almal kan deur die geloof in Christus kinders van God word en so gaan die belofte aan Abraham in vervulling – God se seën gaan uit na alle nasies. Die KERK as lewende Liggaam van Christus is die vervulling van God se plan in hierdie lewe.Daarom word die kerk genoem die “pilaar en grondslag van die waarheid”. (1 Tim 3:15) Hierdie Evangelie word soos ‘n vuur in mens se binneste. Daar is geen  hoër roeping as om ‘n Godgegewe bediening in die KERK uit te leef nie.

 

Die opneem van die finale heerskappy word beskrywe in die Boek Openbaring, maar as dit in konteks met die res van die Nuwe Testament gelees word, is dit duidelik dat die finale oorwinning reeds behaal is, soos mens kan aflei van Christus se finale woorde: “Tetelestae – Dit is volbring” (Joh 19:30)

 

Maar wat is die praktiese implikasie van hierdie begrippe? As mens nie hieruit praktiese lewensriglyne kan aflei nie, is so ‘n siening nie veel werd nie.

Ons lees in Openbaring12 verse 10 en 11:

Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Sien ook:

Op 12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

 

Wat maak hierdie profetiese beeld so besonders? Die gedeelte is ingevoeg tussen die oordeelsreekse van die 7 trompette of basuine en die 7 bakke of skale  en lê in die hart van die Openbaringboek. Dit dek die hele Messiaanse periode van die geboorte van Christus tot die voleinding van die tye. In verse 10 en 11 verkondig hy die oorwinning van die gekruisigde en opgestane Here Jesus oor die magte van sonde en dood. Die vrou is vir Johannes God se volk in Ou en Nuwe Testamente – en sluit ons in, die draak is Satan en die Kind wat weggeraap word verwys na die opvaart van Jesus. Vers 11 is belangrik– die werklike omverwerp van die Bose is Christus se verlossingswerk en Sy volk se deelname in die oorwining deur hulle woorde en dade.

Vers 7 en 8 praat van die oorlog in die hemele en vers 9 van die Satan wat uit die hemel uitgegooi is en dan die beduidende uitspraak in 10 en 11: NOU het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus.

As woorde in die Bybel enigiets beteken dui dit aan dat iets belangriks ten opsigte van die heerskappy/ koninkryk van God op hemel en aarde het op die tydstip plaasgevind het of sal plaasvind – ‘n soort van ‘n hoogtepunt of klimaks van God se plan, hoewel dalk nog nie die volledige afhandeling daarvan nie.

 

Dit is duidelik dat die gedeeltes betrekking het op gebeure in die hemel en gebeure op die aarde. Oor die hemelse gebeure het ons nie invloed nie, maar die aardse gebeure raak ons direk. In vers 11 is  ‘n paar begrippe: “Oorwin”, “Bloed van die Lam”, “Woord van hul getuienis”, “Lewe tot die einde nie liefgehad nie”.

 

1. Bloed van die Lam

Wat sou dit alles behels?

-Verlossing

-Versoening

-Reiniging

-Heiliging

-Toegang tot die allerheiligste

-Oorwinning

-Aanstryk aan deurkosyne van die hart

Dis ook ‘n reuse onderwerp op sigself wat aparte behandeling verdien.

 

2. Woord van hul getuienis

Die Skrif sê:”Julle sal My getuies wees” (Hand 1:8) en ook: “Wees altyd bereid om rekenskap te gee van die hoop wat in julle is” (1 Pet 3:15)Paulus beskou homself “Teenoor almal skuldenaar”  (Rom 1:14) en hy “Wil niks anders weet as Jesus Christus” (1 Kor 2:2). Dit is daardie vuur van die Evangelie wat in hom brand.

 

Die gelowige het die plig om die groot dade van God aan die volgende geslag te vertel:

Psa 78:2-8  Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die HERE en sy mag en sy wonders wat Hy gedoen het. Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het—om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, ‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie.

 

‘n Mens moet helder wees met jou getuienis:”As die basuin onduidelik is wie sal gereed maak vir die oorlog?”(1 Kor 14:8). Egte Getuienis gaan oor Jesus, nie oor jou nie. Op 19:10 steld dit so: “Getuienis van Jesus is die gees van profesie”. Alle getuienis wys na Christus

 

Betekenis van die begrip “Getuienis”

Naamwoorde:

-Martus/Martur (persoon) – Engelse martyr – iemand wat getuienis lewer deur sy dood.

-Iemand wat bevestig dit wat hy gesien, gehoor het of weet.

-Word gebruik van: God: God is my getuie (byv Fil 1:8)

-Christus: Byv Op 3:14: getroue en Waaragtige getuie

-Die martelare: Byv Stefanus in Hand 22:20 en die heiliges wat met hul bloed betaal in Op 17:6

-Forensies: Neem ‘n getuie met jou saam

-Histories: Wolk van getuies

-Marturia (Getuienis) Joh 1:7 Johannes het as ‘n getuienis gekom.

-Marturion (getuienis soos afgelewer, Stel van feite

(-Ook: Pseudomartus en Pseudomarturia: Valse getuies)

-Werkwoorde:

-Martureo: Om ‘n getuie te wees: God van Christus ; Christus; Die Skrifte van Christus;Die werke van Christus; Die apostels en profete ;Gelowiges teenoor mekaar;

(-Ook nog: Getuie te roep; Om saam te getuig, Om teen te getuig, Om vals te getuig)

 

Die Doel van getuienis is om te wys Wie God is. Mens wys dit nie net met woorde nie maar wys dit veral met jou lewe: Selfs tot die dood. Profesie in die Nuwe Testament is bedoel om te stig, troos en bemoedig (1 Kor 14:3) – dieselfde met ons getuienis. Die Gawes van die Heilige Gees is gegee tot opbou - dieselfde met ons getuienis. Die Bedieninge in die kerk is daar om te dien – dieselfde met ons getuienis.

 

Hoewel getuienis ‘n opregte vertelling van mens se belewenis van God se werk is en mens nie daarvoor reëls kan neerlê nie is dit tog goed om die basiese vorm in gedagte te hou: Eers was dit so..., toe Christus in die situasie betrokke geraak het.., nou/daarna... ervaar ek dit so...  Mense maak soms-Foute in getuienis- Die Eie ek is soms voorop, daar is ‘n verskuilde eie agenda, die persoon wil ander leer. As mens nie gesterf het aan self nie is dit moeilik om suiwer te praat, want die “ek” kom altyd in die pad. Dis goed om die volgende te onthou:

-Pred 5:1: Laat jou woorde min wees

-Mt 12:36 : rekenskap van elke ydele woord

-Jak 3:1 : Nie baie leermeensters, groter oordeel

 

3. Lewe tot die einde toe nie liefgehad nie

Die Evangelie rig aan elke gelowige die uitdaging tot getuienis. God soek “Iemand om in die gaping te staan” (Eseg 22:30). Mense word op verskillende tye en verskillende plekke geroep:Gaan werk in My wingerd (Mt 20:1-16)

 

Die gepaste antwoord is “Hier is ek, stuur my”:

Isa 6:8  Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.

 

Waarmee sal Hy jou besig vind wanneer Hy kom?

Op 12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

 

SLOT

-Die Bybel openbaar op ’n baie wonderlike wyse wie God is en wat Sy Plan deur die eeue is

-Die plan is om alle dinge onder Christus te verenig in die KERK as Liggaam van Christus

-Die hoogste roeping is om jou bediening in die KERK van Christus uit te leef en so deel te neem aan die vervulling van God se plan.

-Die oorwinning is reeds behaal deur Christus se sterwe en opstanding

-Ons deel in die oorwinning deur die bloed van die Lam en die woord van ons getuienis

-Skryf jou getuienis op. Vertel jou kinders.

-Vra geleentheid om jou verhaal te vertel by die kerk

-Vertel jou verhaal oral en soek geleentheid om te vertel

-Watter gawes en talente het jy? Gaan sê vir die Kerk: “Hier is ek – gebruik my”

-Leef in dankbaarheid

-Ons kan dus in Christus leef meer as oorwinnaars!

-Maranatha!

---000---


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer