Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-10-16 Views:  4545
Author:  karelnel
Published in:  Security/Sekuriteit
Misdaad Definisies

Misdaad definisies

 

Misdaadstatistiek is ‘n belangrike gereedskapstuk in die bekamping van  die misdaad in enige land. Misdaadsyfers sal nie veel waarde hê as die eerste stap in die proses, by die versamelingspunte, naamlik die versameling en klassifikasie daarvan, nie akkuraat gedoen word nie.

 

Een van die eerste vrae wat by ‘n mens opkom wanneer mens misdaasyfers sien is hoe die verskillende tipes misdaad van mekaar onderskei word?  Klaarblyklik word die tipes misdaad gedefinieer uit die gemene reg asook uit die “Criminal Procedure Act”, 1977 (Wet 51 van 1977). Die definisies hieronder is gevind op die ‘Crime Hub’, wat ‘n baie nuttige bron van misdaadbekampinginligting is. (Sien https://www.issafrica.org/crimehub/ )

 

 1. Moord (Murder): Is die onwettige en doelbewuste doodmaak van ‘n ander mens.

 2. Poging tot Moord (Attempted Murder): Is die uitvoer van ‘n onwettige aksie met die voorneme om ‘n ander mens dood te maak maar wat nie daarin slaag om daardie mens dood te maak nie.

 3. Seksuele Aanranding (Sexual Assault): Vervang die vorige kategorieë van Verkragting (Rape) en Onbehoorlike Aanranding (?) (Indecent Assault). (Nota: Die nuwe definisie is vervat in die “Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act”, Wet 32 van 2007)

 4. Gewone aanranding (Common Assault): Is die onwettige en doelbewuste (a) direkte en indirekte toepassing van geweld op die liggaam van ‘n ander persoon, of (b) dreigement van die toepassing van onmiddellike persoonlike geweld op ‘n ander persoon, onder omstandighede waarby die bedreigde persoon onder die indruk gebring word dat die persoon wat hom dreig die bedoeling en vermoëhet om die dreigement uit te voer.

 5. Aanranding met die doel om ernstig te beseer (Assault with the intent to inflict Grievous Bodily Harm – Assault GBH): Is die onwettige en doelbewuste direkte of indirekte aanwending van geweld op die liggaam van ‘n ander persoon met die bedoeling om ernstigeliggaamlike besering te veroorsaak aan die persoon. (Nota: Die slagoffer hoef nie noodwendig ernstige beserings op te doen nie – die deurslaggewende faktor is die intensie om ernstige besering te veroorsaak)

 6. Manslag (Culpable Homicide): Is die onwettige, nalatige veroorsaking van die dood van ‘n ander persoon.

 7. Gewone Roof (Common Robbery): Is die onwettige en doelbewuste gewelddadige verwydering en vervreemding van roerende eiendom wat aan iemand anders behoort. (Nota: Die bepalende faktor is die gebruik van geweld)

 8. Roof met verswarende omstandighede ( Robbery with aggravating circumstances): Is die onwettige en doelbewuste gewelddadige verwydering en vervreemding van roerende eiendom van ander. (Nota: Hierdie misdaad word verder onderverdeel t.o.v. die gebruik van ‘n vuurwapen of ‘n ander tipe wapen.)

 9. Roof van ‘n Motorvoertuig (Robbery of a Motor vehicle): Is die onwettige en doelbewuste verwydering en vervreemding van ‘n motorvoertuig (Uitsluitend ‘n vragmotor en ligte afleweringsvoertuig) (Nota: Hierdie misdaad word verder onderverdeel t.o.v. die gebruik van ‘n vuurwapen of ‘n ander tipe wapen.)

 10. Roof van ‘n Vragmotor (Robbery of a Truck): Is die onwettige en doelbewuste verwydering en vervreemding van ‘n Vragmotor (Uitsluitend ‘n ligte afleweringsvoertuig) (Nota: Hierdie misdaad word verder onderverdeel t.o.v. die gebruik van ‘n vuurwapen of ‘n ander tipe wapen.)

 11. Kontant-onderweg Roof (?) (Cash-in-Transit Robbery): Is die onwettige en doelbewuste gewelddadige verwydering en vervreemding van geld of geldvervoer-houers, wat aan iemand anders behoort, terwyl diesulke geld of houers vervoer word deur ‘n sekuriteitsmaatskappy namens die eienaar daarvan. (Nota: Geld wat geroof word van ‘n maatskappy se eie werkers, selfs vanaf sekuriteitswagte is gewone roof)

 12. Bankroof (Bank Robbery): Is die onwettige en doelbewuste geweldadige verwydering en vervreemding van geld wat aan ‘n bank behoort gedurende diebesigheidsure van daardie bank. (Nota: Hierdie misdaad word verder onderverdeel t.o.v. die gebruik van ‘n vuurwapen of ‘n ander tipe wapen.)

 13. Brandstigting (Arson): Is die onwettige en doelbewuste beskadiging van ‘n onroerende struktuur wat geskik is vir menslike bewoning of die stoor van goedere en wat aan iemand anders behoort, deur dit aan die brand te steek met die bedoeling om iemand anders te benadeel.

 14. Kwaadwillige eiendomsbeskadiging (Malicious damage to Property): Is die onwettige en doelbewuste beskadiging van eiendom wat aan iemand anders behoort.

 15. Huisbraak (Burglary at Residential Premises): Is die onwettige en doelbewuste inbraak in ‘n gebou of soortgelyke struktuur wat vir menslike bewoning gebruik word en die indring daarin met die oortreder se liggaam of enige deel daarvan of met ‘n instrument waarmee hy of sy bedoel om iets te beheer op die perseel met die bedoeling om ‘n misdaad op die perseel te pleeg.

 16. Huisbraak (Burglary at Residential Premises): Is die onwettige en doelbewuste inbraak in ‘n gebou of soortgelyke struktuur wat vir menslike bewoning gebruik word en die indring daarin met die oortreder se liggaam of enige deel daarvan of met ‘n instrument waarmee hy of sy bedoel om iets te beheer op die perseel met die bedoeling om ‘n misdaad op die perseel te pleeg.

 17. Inbraak by Nie-huishoudelike Persele (Burglary at non-residential premises): Is die onwettige en doelbewuste inbraak in ‘n gebou of soortgelyke struktuur wat nie vir menslike bewoning gebruik word nie en nie deel vorm van ‘n woonperseel nie en die indring daarin met die oortreder se liggaam of enige deel daarvan of met ‘n instrument waarmee hy of sy bedoel om iets te beheer op die perseel met die bedoeling om ‘n misdaad op die perseel te pleeg.

 18. Winkeldiefstal (Shoplifting): Is diefstal uit ‘n selfdiens winkel, gedurende die besigheidsure van daardie winkel van ‘n artikel wat daardie winkel te koop aanbied.

 19. Diefstal van ‘n Motorvoertuig en motorfiets (Theft of motor vehicle and motorcycle): Is die steel van ‘n motor voertuig wat aan iemand anders behoort.

 20. Diefstal vanuit of vanaf ‘n Motorvoertuig ( Theft out of or from motor vehicle): Is die onwettige en doelbewuste verwydering van onderdele, bybehore of toerusting wat deel vorm van ‘n motor, uit so ‘n voertuig, of artikels in of op die voertuig, met die bedoeling om die eienaar daarvan permanent die beheer van diesulke onderdele, bybehore of toerusting of artikels geneem uit die voertuig te ontsê.

 21. Veediefstal (Stock Theft): Is die steel van vee of opbrengs (produce) wat aan ‘n ander persoon behoort.

 22. Crimen Iniuria: Is die onwettige doelbewuste ernstige inbreuk op die waardigheid of privaatheid van ‘n ander persoon.

 

Wanneer misdaadstatistiek aan die publiek deurgegee word, word die terminologie nie altyd konsekwent gebruik soos hierbo gedefinieer nie. Dit bring verwarring oor die kategorieë. In die plaaslike misdaad rapportering word gereëld terminologie soos die onderstaande gebruik. Die opmerksame leser sal dadelik insien dat die onnoukeurige gebruik van terminologie groot ruimte laat vir die onkonsekwente en verkeerde klassifikasie van misdade. Dit kan die manipulasie van statistiek in die hand werk, wat op sy beurt die waarde van die verwerkte statitiek onderhewig aan ‘n ideologiese of bestuursagenda maak, wat die waarde daarvan sal verminder.

 

 • Algemene Diefstal (Theft General)

 • ? (Car jacking)

 • ? (Truck jacking)

 • Roof met vuurwapen (Robbery with Fire arm)

 • Gebruik van motor sonder eienaar se toestemming (Use of vehicle without owners consent

 • Bedrog (Fraud)

 • Besit van vervalsde geld(Possession of counterfeit Money)

 • Dronkbestuur (Drunken driving)

 • Drankgebruik in die openbaar (Public drinking)

 • Besit van verdowingsmiddels (Posession of drugs)

 • Besit van dagga (Posession of dagga)

 • Besit van gesteelde goedere (Possession of stolen property)

 • Besigheidsinbraak (Burglary Business)

 • Intimidasie (Intimidation)

 • Doodsondersoek (?) (Inquest)

 • Handel in verdowingsmiddels (Dealing in drugs)

 • Onwettige besit van vuurwapen (Illegal posession of firearm)

 • Roekelose en nalatige bestuur (Reckless and negligent driving)

 • Rig van ‘n vuurwapen (Pointing of firearm)

 • Oortreding van die Wet op Plofstowwe (Contravention of explosives act)

 • Dronkenskap (Drunkenness)

 • Besit van gevaarlike wapen (Possession of dangerous weapon)

 • Oortreding van die Bosbou wet (Contravention of forest act)

 • Gewapende Roof (Armed Robbery)

 • Verdrinking (Drowning)

 • Versuim om vir akkommodasie te betaal (Failing to pay for accommodation)

 • Minagting van die Hofd (Contempt of court)

 • Poging tot diefstal (Attempted theft)

 • Onwettige afvuur van wapen (Unlawful discharging of firearm)

 • Aanhou van wilde diere (Keeping of vicious animals)

 • Poging tot Huisbraak (Attempted housebreaking)

 • Onwettige dobbel (Illegal gambling)

 • Verkragting (Rape)

 • Besit van huisbreek gereedskap (Possession of house breaking tools)

 • Oortreding van Beskermingsbevel (Contravention of protection order)

 • Handel dryf met Dagga (Dealing in dagga)

 • Kinderverwaarlosing (Child neglect)

 • Versuim om verkeersreëls te gehoorsaam (Failing to comply with road traffic)

 • Besit van wildsvelle sonder permit (Possession of game animal skins without permit)

 • Onwettige handel in drank (Illegal Sale of Liquor)

 • Besit van vermoedelik gesteelde voertuig (Possession of suspected stolen/ hijacked vehicle)

 • Betreding (Trespassing)

 • Onwettige jag (Illegal Poaching)

 • Besit van ‘n vuurwapen sonder ‘n lisensie (Possession of firearm without a licence)

 • Oortreding van die Nasionale Verkeerswet (National Road traffic Act)

 • Besit van vermoedelik gesteelde goedere (Possession of presumably stolen property)

 • Ontsnapping uit wettige aanhouding (Escape from Lawful custody)

   

Mens moet natuurlik verstaan dat misdaad ‘n komplekse menslike fenomeen is en klassifikasie van misdaad ‘n ingewikkelde saak is, maar sonder ‘n klassifikasie kan mens nie meet en vergelyk nie, en daarsonder sal mens nooit weet nie. Want: “Om te meet is om te weet”.

---000---

KPJ Nel

2015-10-16


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer