Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-18 Views:  1216
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Die Ontstaan Van Die Assemblies Of God-beweging In Die VSA

Die ontstaan van die Assemblies of God-beweging in die VSA

In die vorige artikels oor die kerkgeskiedenis is die breë lyne aangedui waarlangs die kerk oor die eeue ontwikkel het. Een van die strominge wat ‘n beduidende invloed gehad het op die kerklandskap van die afgelope eeu was die sg. Pinkster- of Charismatiese herlewing. Daaruit het tallose kerke en bewegings voortgespruit. Die kort opsomming hieronder kom uit die boek “Suddenly from Heaven” wat verhaal oor die ontstaan van die Assemblies of God beweging/ kerke in die VSA.

Aan die einde van die twintigste eeu het daar ‘n herlewing in die VSA begin. Amerikaanse Protestantisme was op ‘n laagtepunt weens formalisme en ‘n wêreldse gesindheid in die kerk. Vanaf Kanada tot oor die hele Noord-Amerika het daar klein herlewings begin uitbreek wat begin versprei het. Wondergenesings en spreek in tale is as noemenswaardige gebeurtenisse in die pers gerapporteer. In April 1906 was daar twee aardbewings. Op 19 April 1906 was daar die bekende aardbewing in San Francisco. Op 9 April 1906 was daar ‘n geestelike aardbewing in Los Angeles in ‘n geboutjie in Azusastraat. Die Heilige Gees het merkwaardig gewerk en ‘n herlewing het plaasgevind. Mense oor alle grense heen het daarheen gestroom en Azusastraat het wêreldbekend geword. Uit hierdie beweging van die Heilige Gees is verskeie charismatiese kerke gebore dwarsoor die VSA.

In 1907 het daar aan die Ooskus van die VSA ‘n skeuring gekom rondom die begrip van heiligmaking. In New York het die sogenaamde “Alliance Movement” se paaie geskei van die “Second Act of Grace”-beweging oor die vraag of heiligmaking en die werk van die Heilige Gees begin by bekering en of daar ‘n tweede vervulling met die Heilige Gees is. Die Assemblies of God (AOG) is gebore uit die beweging wat glo dat daar ‘n verskil is tussen wedergeboorte deur die werking van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Die “Alliance Movement” het geglo dat die Heilige Gees se werk by bekering ‘n voltooide werk is.

Daar was kritiek op die vroeë kerk omdat daar geen opvolg van nuwe gelowiges was nadat die evangelisasietente afgebreek is en die predikers verder getrek het nie. Daar was ook ‘n paar ongure karakters en party jong gelowiges was geneig tot fanatisme. Die kerk was nog jonk en ongeorden. Die pluspunte van die Pinksterbeweging was egter die warmte daarvan, die hoë morele peil wat dit tot gevolg gehad het, die intensiteit van geloof, verstaanbare leringe, meelewing en ‘n sendingvisie.

 Outonomie van gemeentes was van vroeg af ‘n kenmerk van die kerk. Teen 1913 het die AOG ‘n herkenbare identiteit gehad, maar die naam was nog ‘n probleem. Hulle was bekend as die “Church of God”. Die enigste probleem was dat daar reeds ‘n kerk met so ‘n naam was. Vroeë kongresse is gekenmerk deur ‘n vrees om weer ‘n piramidestruktuur soos die tradisionele kerke te skep. Daarom die losser struktuur wat ons vandag nog in die kerk kan herken. In 1914 is daar besluit op die naam “Assemblies of God”. Weens ‘n dwaling wat in 1913 in Kalifornië verkondig is, naamlik dat mense gedoop moet word slegs in die Naam van Jesus (die sg. “Jesus Only”-groep) is die behoefte besef aan ‘n oorkoepelende uiteensetting van die AOG leerstellings in fundamentele geloofswaarhede. Dit is in 1916 gedoen en die “Jesus Only” groep is uitgesluit uit die AOG.

In 1916 het die AOG ‘n standpunt geformuleer dat die spreek in tale altyd die vervulling met die Heilige Gees vergesel. Tale was die teken van die vervulling van die Heilige Gees. Tog is daar in 1918 besluit dat daar geen vyandskap sal wees met mense wat van die AOG verskil oor basiese lering nie.

In die vroeë 1920’s het die kerk swaar gekry. Na die oorlog het ‘n vlakheid in die kerk ingetree. Kerkbywoning het gedaal. Daar was ‘n behoefte aan evangelisasie op groot skaal. Verskeie evangeliste is deur die Here opgewek regoor die VSA. Die kerk het weer begin groei. Die kerk het begin volwasse word. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die AOG deur publikasies en deur “Serviceman’s centres” geestelike ondersteuning aan die soldate verleen.

Die na-oorlogse AOG word een van die grootste kerke in die VSA. Daar is ‘n sterk klem op heiligheid in sekere dele van die VSA, veral in die Suide. Daar is ‘n duidelike sendingvisie wat oor die hele wêreld strek. Die AOG in Suid-Afrika het tot stand gekom in 1908 vanweë hierdie visie. Die AOG in die VSA is, soos alle kerke, onder druk om te konformeer. Baie gemeentes het weer in vorm verval.

Die Assemblies of God is vandag steeds ‘n groot en belangrike kerkbeweging in die VSA en trouens oor die hele wereld. Dit is nie ‘n monolitiese kerk nie, maar bestaan uit baie strominge waarvan baie lewenskragtige megakerke is wat groot invloed uitoefen in die lewens van miljoene gelowiges. Mens kan tereg die vraag vra: Hoe weet mens of ‘n kerk sy roeping vervul / vervul het? Waaraan meet mens die waarde van ‘n kerk se bestaan?

 In Suid Afrika het die AOG ‘n belangrike werk gedoen, veral onder ons swart bevolking. Daarvan berig ons meer in ‘n volgende artikel.

---000---

KPJ Nel

2014-12-18


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer