Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-03-04 Views:  1520
Author:  karelnel
Published in:  History/Geskiedenis
Die Stigting Van Die Christenforum Van Hartbeespoort - Deel 1

Die stigting van die Christenforum van Hartbeespoort - Deel 1

 

'n Ongelukkige kenmerk van die Protestantse Christelike kerk na die Hervorming is dié van herhaaldelike verdeling en soms tot dermate dat mens dit selfs versplintering kan noem - en dit ten spyte van Jesus se ernstige woorde oor eenheid tussen Sy volgelinge in Sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. Gewoonlik kan daar oënskynlik geldige verskonings vir die verdelings aangebied word soos byvoorbeeld ernstige leerstellige verskille, maar as mens eerlik moet wees moet mens erken dat in baie gevalle daar ander mindere faktore is (byv leierskapskwessies, ons hardkoppigheid en vleeslikheid) wat die oorsaak van die verdeeldheid is. Meestal het die verdeeldheid (hoewel meestal nie openlik nie) met kompetisie, 'n mate van afguns, beskerming van 'die eie' gepaard gegaan, en feitlik geen openhartige gesprekke het tussen kerke plaasgevind nie. Kerke wat nie in die tradisionele stal gepas het nie is onderlangs as 'sektes' beskrywe.

 

Die kerklandskap in Hartbeespoort was  in die jare 80-90 geen uitsondering nie en die charismatiese herlewing wat in die land plaasgevind het in dié tyd verder op die situasie ge-impakteer. Aanvanklik het die drie susterskerke feitlik alleen gefigureer op die kerkterrein. In die vroeë tagtigs ontstaan die klein Hartbeespoort Christen Gemeenskap  (HCG) gemeente, daarna die AGS gemeente vanuit die Brits gemeente, waarna heelwat ander groepe gevolg het. Heelwat begaafde christen-kunstenaars het in Hartbeespoort kom woon soos byv Jan de Wet, Willie Joubert, Hessel van der Walt, Soekie Rautenbach en andere. Die eerste leierouderling van HCG, Mnr Ben Farrell, het besef dat goeie verhoudinge met die ander kerke gehandhaaf behoort te word (veral omdat daar noodwendig lidmate sou wees wat van kerk verander) en hy en sy vrou (Antjie) het 'n ete-afspraak met Ds Awie Viljoen en sy vrou Junette gemaak waar daar op informele wyse ooreengekom is dat die gemeentes in die toekoms eties teenoor mekaar sou optree.

 

In die laat negentigs was die behoefte duidelik dat die christenkerke in Hartbeespoort op 'n meer sinvolle wyse kon en moes saamwerk. Verskeie individuele ete-afsprake is gereel met Ds Awie Viljoen van die NG kerk, Past Basil Sadler van die AGS, Jan de Wet en andere om die werkbaarheid van 'n christenforum te ondersoek. Daar was versigtige optimisme oor die gedagte en op Saterdagoggend 29 November 1997 word 'n manne-ontbyt by Hartbeespoort Christen Gemeenskap gehou waar 'n voorlegging oor 'n moontlike samewerkingsmodel voorgehou is. Die voorlegging is gunstig ontvang en almal het onderneem om die voorstel aan hul onderskeie kerkrade voor te lê vir oorweging en goedkeuring. Almal is ook uitgenooi na 'n werksessie op 2 Februarie 1998, waar die saak verder uitgetrap sou word. Hierdie werksessie is gehou by HCG en positiewe voorstelle is van die teenwoordiges ontvang. Aan die einde van die aand is 'n loodskomittee aangewys met die opdrag om by die volgende vergadering 'n konstitusie asook 'n lys van moontlike gesamentlike projekte voor te lê.

 

Die loodskomittee het die volgende week by die AGS gebou vergader en Ds Awie Viljoen is gevra om as voorsitter op te tree. By die vergadering het Karel Nel 'n konsep konstitusie voorgestel wat toe effens gewysig is en wat aan die volgende vergadering vir goedkeuring voorgelê moes word. 'n Lys van projekte is ook opgestel waaronder die volgende:

 • Hou van 'n godsdiensperiode by die skole
 • Stel van christelike norme vir die komende verkiesing
 • Daarstel van selgroepe vir die jeug
 • Ondersteuning aan die ACSV
 • Ondersoek na Christelike onderwys
 • Gesamentlike gebedsaksies
 • Paasuitreiking
 • Koffiekroeg
 • Kersliedere sing in die strate
 • Kersliedere by kerslig
 • Bediening van bejaardes
 • Oord vir behoeftiges
 • Geskiedenisprojek van kerke in die omgewing
 • Gesamentlike sendingaksies
 • Passiespele
 • Vlugbal pretdag tussen kerke
 • Uitreik na Majakaneng
 • Sop en brood by skole

 

Op 3 Maart 1989 is 'n terugvoersessie aan die breër vergadering gehou by die gebou van die NG Kerk. Intussen het Ds Viljoen 'n konsep geloofsbelydenis opgestel, en dit word saam met die konstitusie aan die vergadering voorgehou, wat dit aanvaar. Daar word besluit om die dokument voorts na alle kerkrade vir kommentaar te versprei. Daar word gevra of die Roomse Katolieke kerk aan die forum sou deelneem. Karel verduidelik dat hy hulle genader het, maar dat hulle nie daarin belangstel nie. Op 'n vraag van Pastoor Knut Fast van die King's Lighthouse word bevestig dat die Forum oop sal wees vir christene van alle rasse. Etienne Labuschagne verduidelik dat dit kerke se goeie reg is om nie aan die Forum  te behoort, indien hulle dit so verkies nie. Daar word besluit dat die volgende vergadering die stigtingsvergadering van die Forum sou wees.

 

Die stigtingsvergadering vind plaas op 5 Mei 1998 by die gebou van Hartbeespoort Christen Gemeenskap, waar Ds Viljoen voorlopig as voorsitter optree. Die Konstitusie word aanvaar met klein wysigings en verskeie afvaardigingsbriewe ten gunste van spesifieke verteenwoordigers van die onderskeie kerke en bedieninge is ontvang en aanvaar. Die voorsitter kondig die amptelike stigting van die Christenforum van Hartbeespoort aan en noem dat dit 'n mylpaal in die kerkgeskiedenis van die dorp is.  Die eerste bestuur word verkies en dit het bestaan uit die volgende persone: Ds Awie Viljoen, Past Basil Sadler, Past Knut Fast, Ds Leon Redelinghuys, Mnr Manus du Plessis, Mnr Jan Vermaak en Mnr Karel Nel

 

'n Geskiedkundige eerste bestuursvergadering word op 18 Mei 1998 gehou by die NG kerk se pastorie. Dis Awie word eenparig as voorsitter verkies, Pastoor Sadler as Randmeester en Karel  Nel as Sekretaris. Die volgende komittee's word gestig om spesifieke belange in die gemeenskap te dien:

 • Onderwys
 • Jeug
 • Barmhartigheid
 • Projekte
 • Skakeling
 • Gemeenskapsmoraliteit
 • Evangelisasie

Bestuurslede word gevra om lede uit hul onderskeie kerke te werf om op die komittee's te dien. Die tweede bestuursvergadering word op 28 Junie 1998 by  Leodus van Ds Redelinghuys gehou waar die verskillende komitteevoorsitters vordering rapporteer. Manus bedank en daar moet gesoek word na iemand om sy plek in te neem.

 

Die volgende Forumvergadering was op 27 Julie 1998 by die AGS se Agape-saal. By die geleentheid is die opgedateerde konstitusie deur afgevaardigdes onderteken en terugvoer is gegee oor die vordering wat deur die onderskeie komitteevoorsitters gemaak is. Die volgende bestuursvergadering was op 17 Augustus 1998 waartydens onder andere samewerking tov die jaarafsluiting kerssangdienste bespreek word. Die bestuur vergader weer op 17 Augustus 1998 om vordering te bespreek. 'n Embleem vir die Forum word voorgestel en tydelik aanvaar. Daar word  'n voordrag van Kol Jonker van die SAPD oor dwelm misbruik en ander misdrywe in die vooruitsig gestel, wat toe wel plaasgevind het op 25 Oktober 1998. 'n Interkerklike Evangelisasiekomittee is gevorm onder die voorsitterskap van Dr Wilhelm van Deventer van die VGK, met Mnr Neels Claassen as sekretaris - hierdie komittee het twee keer in Oktober vergader en verskeie projekte beplan. Verdere bestuursvergaderings is gehou op 12 Oktober en 8 Desember, terwyl die Forum self suskesvol vergader het op 8 September en 9 November. Mev Louise Fourie het intussen ingewillig om die vakante pos van Manus te vul. Nadat klein veranderings aan die konstitusie aangebring is, soos versoek deur die bank, is 'n bankrekening by Volkskas ge-open met 'n eerste saldo van R2000, onder andere met ‘n skenking van ‘n ander organisasie, Aksie Gesindhede, wat ontbind het. Die Forum se Kerssangdiens het plaasgevind by die NG kerk op 28 November 1998.

 

(Word vervolg)


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer