Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-03-04 Views:  1126
Author:  karelnel
Published in:  History/Geskiedenis
Die Stigting Van Die Christenforum Van Hartbeespoort - Deel 2

Die Stigting van die Christenforum van Hartbeespoort - Deel 2

Die eerste artikel het die agtergrond en stigting van die Christenforum van Hartbeespoort beskrywe. Hierdie artikel hanteer die gebeurtenisse wat in die eerste klompie jare van die Forum se bestaan plaasgevind het.

Die eerste Forumbestuurvergadering van 1999 vind plaas op 1 Februarie. Mnr Engelbrecht van die plaaslike hoërskool versoek hulp met die aanbied van die godsdiensperiodes. Daaroor is die bestuur baie opgewonde en voel dat dit 'n besondere geleentheid is wat baie goed bestuur moet word. Die skool is selfs bereid om 'n lokaal te verskaf om as spreekkamer te dien. 'n Spesiale bestuursvergadering oor die onderwerp is daarna gehou op 15 Februarie en later het die kerke persone genomineer om met die aksie te help.  Goeie vordering is ook gemaak ten opsigte van Evangelisasie. Die NG kerk se karavaan kan by die damwal geparkeer word, kontak is gemaak met Ds Perold de Beer van die Indiërgemeente Charisma, Laudium en Ds Redelinghuys werk by Zanandi. Ds De Beer sal 'n kursus oor die Hindoeisme / Islam kom aanbied wat plaasgevind het  by die NG Kerk vanaf 17-19 Mei 1999.

 

In 1999 is ook 'n begin gemaak met 'n beperkte aantal kanselruilings. Oor die loop van die volgende paar jaar het die volgende leraars byvoorbeeld almal die geleentheid gehad om te preek by Hartbeespoort Christen Gemeenskap:

  • Ds Awie Viljoen (NG Kerk)
  • Dr Wilhelm van Deventer (VGK)
  • Ds Johan Joubert (NG Kerk)
  • Past Basil Sadler (AGS)
  • Past Fanie Vosloo (AGS)
  • Past John Linton (Baptiste)
  • Past Steve Kidd (Gateway)

 

Op 9 Maart vind die Forumvergadering plaas by die NG Kerkgebou en vordering met die verskillende projekte word bespreek. Jeanette de Wat stel die gebedskool bekend in assosiasie met NUPSA, maar hulle wil nie tans by die Forum aansluit nie. Op 22 Maart is die volgende bestuursvergadering  gehou en word belangrike beginsels bespreek ten opsigte van uitreikaksies naamlik dat mense wat gedurende uitreikaksies vir hulp vra eerstens na hul eie predikante verwys sal word. Die Forum is nie daarop ingestel om gemeentes se funksies oor te neem nie, en wil ook geen gemeente se uitreikaksies beperk nie. Daar word  beplan vir 'n gesamentlike sendingweek wat toe  vanaf 14-16 Mei plaasgevind het. Die vergadering van die Forum van 8 Junie vind plaas by HCG en belangrike aksies word bespreek, onder andere die goeie werk wat Oom Barry Shepperd en Tannie San Blignaut doen, met die versoek dat die uitgawes waarvoor hulle vergoed word tot minder as R250 per maand beperk moet word. Die nood in karavaan parke word bespreek en HCG neem verantwoordelikheid vir Roos se Oord.

 

Die vergadering van 3 Augustus rapporteer oor baie sake. Die vordering tov bediening by die karavaanparke het heelwat toegeneem en oom Barry skat dat hulle sowat 200 mense weekliks bedien. Past Knut Fast gaan weg uit die omgewing en tree dus uit die bestuur. Dis ook die eerste keer dat 'n verteenwoordiger van die Sewende Dagse Adventiste die Forum bywoon. Die AGS rapporteer dat dit besonder goed met hulle gemeente gaan en dat hulle geld bekom het om grond teenaan die kerk te koop vir die bou van 'n aftree-oord. (Bateleur). Die name van helpers by die skool se godsdiensonderrig periodes is aan die skool deurgegee en die skool sal die saak verder hanteer.

 

Op 7 September 1999 vergader die bestuur by die NG Kerk se pastorie. Louise Fourie, wat projekte hanteer het, stel 'n Passiespele in April 2000 in die vooruitsig. In die tyd was daar in die plaaslike pers negatiewe beriggewing rondom Ds Redelinghuys en die Leodus bediening, maar die voorsitter beslis dat dit nie die Forum se rol is om daaroor uitspraak te lewer nie. Ds Redelinghuys versoek dat indien enigeen vrae oor die saak het, hulle dit asseblief direk met hom moet opneem. Al hierdie sake word in detail rapporteer by die Forum van 5 Oktober. Telkens het dit geblyk dat die beplanning en leiding gedoen is by die bestuursvergaderings en vandaar suksesvol teruggevoer is na die onderskeie gemeentes en dan by die daaropvolgende Forum teruggerapporteer en verder bespreek is. Steeds meer en meer kerke en instansies het betrokke geraak byv die Anglikaanse kerk, die Dienssentrum asook Nikao - 'n Jeugaksie. Een van die belangrike sake wat bespreek was het gehandel rondom 'n Camper wat deur Dr Van Deventer aan die Forum geskenk is. Daar is besluit dat dit uiteindelik op die naam van die AGS geregistreer sou word met die verstandhouding dat dit tot beskikking van al die kerke se aksies sou wees en oom Barry moes dit deur die toets sit. Op hierdie stadium het daar 'n ernstige meningsverskil ontstaan tussen Ds Redelinghuys en Past Sadler, soveel so dat die sekretaris 'n arbitrasievergadering belê het op 20 Oktober 1999  waartydens die geskille bygelê is. Op 28 Oktober is die laaste Forumvergadering vir die jaar gehou en op  23 November die laaste bestuursvergadering waartydens Mnr Neels Claassen die verantwoordelikheid as Forumsekretaris oorneem. So kom 'n baie aktiewe en suksesvolle jaar vir die Christenforum tot 'n einde.

 

Waarskynlik die grootste hoogtepunt wat die Forum bereik het in die vroee jare was die gesamentlike passiespele wat op 24 en 25  Mei 2000 aangebied is in die NG Kerk. Verskeie lidmate van die onderskeie kerke het met groot entoesiasme saam ge-oefen en 'n briljante produksie op die planke gebring. Vir twee aande was die NG Kerk tot oorlopens toe vol met gelowiges wat die passiespel uitermate geniet het.

 

Gedurende Augustus-September 2001 is 'n reeks teologiese/ gemeenskap seminare deur die Forum aangebied waar kundige sprekers die gemeenskap kom toespreek het oor onderwerpe soos Veiligheid, welsyn, onderwys, politiek, versoening en armoede. In Februarie 2003 is 'n Bybelse storievertelklub gestig met Ds Awie Viljoen as een van die begeesterde deelnemers. Op 25 Oktober dieselfde jaar is 'n suksesvolle Magaliesbergse Bybelstoriefees by die NG Kerk se saal aangebied. Gedurende die tweede helfte van 2004 is die Getroue Getuie kursus interkerklik by die NG Kerk aangebied deur Ds Johan Joubert met 'n suksesvolle afsluitingsfunksie op 25 November 2004. In Augustus dieselfde jaar het Dr Wilhelm en Claire van Deventer die gemeenskap verlaat en op 3 Desember is 'n baie suksesvolle kerssangdiens by die Hervormde Kerk aangebied.

 

Op 30 Januarie 2005 word almal uitgenooi na die inwyding van die AGS se vergrootte gebou en in Mei daardie jaar hou almal saam 'n groot kombers-uitdeelprojek by die plakkerskamp teenaan die pad wat 'n tydjie daarna na Bokfontein geskuif is. Op 2 Februarie 2006 word al die kandidate vir die plaaslike verkiesing genooi om hul verkiesingsmanifeste met die Forum te kom deel en vrae te beantwoord en dit was 'n baie sinvolle aand. Gedurende Meimaand begin die Doelgerigte Lewe opleidingsaksie van die NG Kerk wat wyd deur lidmate van die ander Forum kerke ook meegemaak is.

 

Die samewerking het selfs tot gevolg gehad dat HCG en Gateway gemeente vanaf 11 Mei 2007 'n suksesvolle gesamentlike gemeentekamp gehou het by Kades Barnea, waartydens Past Steve Kidd bedien het oor die waarhede van Romeine 6-8.  In September die jaar het verskeie van die kerkleiers die bedienings in Majakaneng ( Past Simon Ntlatleng) en Bokfontein (Lorraine Maake) besoek en groot waardering daarvoor uitgespreek. Beide HCG en Gateway was nou betrokke by die werk van Bokfontein nadat die plakkers daarheen gebring is en sonder infrastruktuur daar gelaat is deur die owerhede.

 

Gedurende 2007 het dit duidelik geword dat Ds Viljoen sy emeritaat sou aanvaar en hy het onder andere  in Februarie 2008 'n afskeidspreek gehou by HCG, 'n plek waar hy heelwat kere tevore gepreek het. Hy het toe ook die pos as voorsitter van die Forum ontruim en Ds Anton van Zyl van die Kuierkerk het die Voorsitterskap oorgeneem en as nuwe leier sy eie stempel op die Forum afgedruk. Dr Manie Brynard van die NG Kerk het die sekretariaat van die Forum oorgeneem, ‘n taak wat hy vir baie jare getrou volvoer het.

 

Die Christenforum van Hartbeespoort het in die eerste  tien jaar van sy bestaan baie gedoen om onderlinge wantroue tussen deelnemende kerke hok te slaan en  die onderskeie kerke se leiers het die geleentheid gebruik om mekaar te leer ken, en die vrymoedigheid om met mekaar te gesels waar daar knelpunte was. Die Forum het talle gesamentlike aksies ge-inisieer in terme van Evangelie-uitreike en  welsynsprojekte. Daar was verskeie sosiale geleenthede en talle ete-afsprake waar onderlinge bande gebou is. Steeds was daar kerke wat beslis nie aan Forumaksies wou deelneem nie en hulle sieninge daaromtrent is deurgaans ge-respekteer. So is in ‘n beskeie mate gehoor gegee aan Christus se oproep tot broederlike eenheid, terwyl meeste van die oorspronklike projek-doelwitte wat aan die begin gestel is behaal. Mag die Christenforum voortgaan om uitdrukking te gee aan die versugting van die Meester in Johannes 17!

---000---

 

Opgestel deur : KPJ Nel

2016-03-02

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer