Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2016-06-15 Views:  1133
Author:  Fanie
Published in:  Harties Heritage/Erfenis
Xanadu Plaas Opstal

HOEV: OPNAME VAN BESIENSWAARDIGHEDE Nr 040

HEHA: SURVEY OF HERITAGE SITES No 040

 

“XANADU”, FINDLAY/BEZUIDENHOUT-OPSTAL

DATUM 1927

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR nee. GELYS nee

GPS data:X 27.55.07 Y –25.45.07

RIETFONTEIN 485JQ. GEDEEELTE 43/RE

PAD: K27 (R511) Draai by treinbrug uit na Xanadu.

EIENAAR / KONTAKPERSOON: Andries Bezuidenhout 

 

Die opstal is in 1927 deur ene Findlay, vriend van Johan Schoeman, opgerig in ‘n styl wat aan die Overbergse opstalle van die laat 18de eeu herinner. Dit kan dus gesien word as ‘n Kaaps-Hollandse herlewing wat in die jare na die restourasie van Groot Constantia in 1924, in Suid-Afrika mode was. Die plasing van die opstal aan die voet van ‘n berg is ook tipies vir die Kaaps-Hollandse boukuns en landskapgevoel.

 

Die huis se mure is van beton gebou en met ‘n growwe pleister afgewerk. Die beton kan ‘n verwysing na die damwal wees wat in 1921 voltooi was, of ‘n nabootsing van die huis van Johan Schoeman in Meerhof wat ook vanbeton gemaak is (kyk 044). Die dak was oorspronklik sinkplate en is in later jare met plaatmetaalteëls bedek. Die betreklik lae plafonne en plafonbalke is van oregon-den. Aan die noordekant het die huis ‘n groot stoep en aan die suidekant is die werf.

 

 

 

Aan die suidekant van die huis is sy werf en dit is vandag die ingangskant. Die werf word verder deur die buitegeboue en watertenks begrens. Die algemene vorm van die huis is simmetries met twee vleuels wat uitsteek en die werf half “omarm”. Die ingangsdeur is egter nie in die middle nie.

 

The south side of the house faces the “werf” which is further defined by the outbuildings and water tanks. This side is today the entrance side. The general shape of the house is symmetrical with two gables “embracing” the werf. The entrance to the house however is not in the center. This suggests that originally the approach was from the north.

 

Die noordekant van die huis het ‘n gewel in die middel en twee stoepe simmetries aan die twee kante. Dit meer formele voorkoms van die aansig laat mens vermoed dat die ingang oorspronlik van hier was. Daar is ook aanduidens van ‘n ou pad aan die noordekant. As ‘n mens die huis so benader, lê hy ook aan die voet van die berg en skep die klassieke voorkoms van ‘n Kaaps-Hollandse herehuis met ‘n berg as agtergrond.

 

The north elevation of the house is more formal and perfectly symmetrical with a gable in the center. Still there is no main entrance door in this gable, as one would expect. Possibly it was closed in later years. Seen from here, the house very much resembles the classical Cape Dutch homestead with the mountain as backdrop. A rough indication of a road on the northern side could point at this having been the original main approach.

 

 

In 1942 het W W C Bezuidenhout (1899-1977) die plaas gekoop en ‘n melkery asook hoenderboerdery bedryf. Stalle is bygebou en watertenks op ‘n pompkamer. Die tenks was aanvanklik van gebuigde sinkplate, wat later met sakke wat in sement gedoop is toegedraai is. Dit was ‘n gebruiklike metode om die tenks dig te kry as hulle lek en om die water koel te hou. Die sementomhulling is steeds daar alhoewel die tenks waarskynlik lankal weggeroes het. Tussen 1938 en 1945 het Italiaanse krygsgevangenes aan die noordekant voor die huis ‘n groot tuin met ‘n betonprieel opgerig en aan die oostekant ‘n swembad. Daar is ook ‘n familiebegraafplaas.

 

Tans woon die derde generasie Bezuidenhouts in die huis wat min verander is. Die suidelike buitegeboue is tans gastekamers. [Nota: Die artikel is geskryf voor ontwikkeling van die Xanadu Fase 1 kompleks. Tans is die gebou geleë midde-in die nuwe Xanadu Fase 2 ontwikkeling]

 

“XANADU”, FINDLAY/BEZUIDENHOUT FARM HOUSE

DATE 1927

SAHRA PROTECTION (60yr) yes

DECLARED MONUMENT: no. LISTED: no

GPS data: X 27.55.07 Y –25.45.07

RIETFONTEIN 485JQ. PORTION 43/RE

ROAD: K27 At railway bridge turn off to Xanadu

OWNER / CONTACT PERSON: Andries Bezuidenhout

 

This homestead was built in 1927 by Mr Findlay (a friend of Johan Schoeman) in a style that calls to mind the Overberg homesteads of the late 18th century.  Thus it can be regarded as part of the revival of the Cape Dutch style, which became fashionable in South Africa during the years after the restoration of Groot Constantia in 1924.  The placement of the homestead at the foot of the mountain is also typical of Cape Dutch architecture and its sense of landscape.  

 

The roughly plastered concrete walls catch the eye of the beholder.  The use of concrete could be a reference to the dam wall that was completed in 1921 or it could be an imitation of the house of Johan Schoeman at Meerhof which was also cast in concrete (see 044).  The roof was originally made of corrugated iron, but it was later covered with metal tiles.  The rather low ceilings and ceiling beams are made of Oregon pine.  There is a large veranda on the northern side of the house, whereas the yard is on the southern side.

 

In 1942 W W C Bezuidenhout (1899 – 1977) bought the farm and became involved in both dairy and chicken farming.  More stables were built as well as a pump room with water tanks on top.  The tanks were originally made of bent corrugated iron, which at a later stage was wrapped in sacks that had been dipped in cement.  This was a customary method of preventing the tanks from leaking and to keep the water cool.  The cement casing is still there, but the tanks have probably rusted away long ago.   Between 1938 and 1945 Italian prisoners of war laid out a big garden and built a concrete pergola in front of the house on the northern side and a swimming pool on the eastern side.  There is also a family graveyard on the property.

 

At present the third generation of Bezuidenhouts are living in the house, which has remained largely unchanged.  The outbuildings on the southern side now serve as guest rooms.

[Note: Xanadu Estate Phase 1 was established after the article was written. The building is still located within the new Xanadu Phase 2 development]

 

‘n Werklik statige voorkoms van die groots aangelegde opstal soos van die noordekant gesien. Die wit pleisteromlystings van die vensters en deure teen die grys kleur van die grofgepleisterde mure versterk die klassieke voorkoms. Die dak was oorspronlik van sink wat in later jare met sinkplaatteëls bedek is.

 

From the north this house has a real grand appearance. The white plastered linings around doors and windows on a background of grey rough cast plaster reinforces the classical design. The roof was originally corrugated iron, which was later covered with metal tiles.


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer