Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2014-12-30 Views:  910
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Visionere Kerkleierskap

Die Rol van ’n Goddelike Visie in Kerkleierskap

Kerkleiers het ‘n baie groot verantwoordelikheid, omdat sulke persone nie net hul eie lewens het om voor te antwoord nie, maar ook die van die kudde wat God aan hulle toevertrou het om te versorg. As mense dit besef sal hulle nie maklik begeer om ‘n leierposisie in die kerk te beklee nie. Die kudde behoort aan die  Here Jesus en Hy het die Heilige Gees gegee om Sy kerk te lei. Die kudde moet gaan waarheen die Herder hulle wil lei. Dit skep vir die Christenleier ‘n werklike uitdaging, aangesien hy besluite moet neem wat die welsyn van die kudde beïnvloed. Hoe sal hy seker weet dat sy besluite in ooreenstemming met die wil van God vir die kudde is? Om die kudde te neem op ‘n weg langs die wil van ’n leier wat nie in voeling met die Here is nie, maak dat die Goddelike doel gemis word.

Deur die jare is verskillende modelle ontwikkel om leierskap te kan uitleef. Die mees primitiewe vorm is seker dié van outokrasie. Dis waar die leier se wil op een of ander wyse op die groep afgedwing word. Dis ‘n sekere vorm van verslawing van mense. ‘n Beter vorm van leierskap is demokratiese leierskap, waar die groep wat gelei word inspraak het in die besluitneming. Dit gee meer vryheid aan die volgeling. ’n  Nog meer moderne vorm van leierskap is dié van visionêre leierskap.

Visionêre leierskap beteken dat die leier ‘n visie het wat hy aan die groep kan oordra en omdat die groep dit aanvaar en saam daarvoor werk, vorm ‘n hegte span en word die doel bereik. In so ‘n span geld die minimum reëls aangesien elkeen uit eie vrye wil die doel najaag en nie in verskillende rigtings trek nie. Dis seker die beste leierskapsmodel wat ontdek is. In tegniese terme word gesê dat die groep die visie “ge-internaliseer” het - en daarna leef die span dit as ‘n eenheid uit.

Wat verbasend is, is dat hierdie model van leierskap reeds van Bybelse tye af bestaan. Jesus was self so ‘n leier.  As daar een Persoon was wat deernis en begrip vir die kudde gehad het dan was dit Jesus. Hy het gelei soos ‘n Herder. Natuurlik het Hy ‘n visie gehad - en dit het Hom kruis toe geneem vir Sy kudde se onthalwe.

Sommige leiers in die kerk lei  vandag ook die kudde volgens ‘n visie. Die konsep is reg. Die vraag is egter watter visie? Dit deug nie as die visie nie in ooreenstemming met die geopenbaarde waarheid in die Skrif is nie. ‘n Visie om byvoorbeeld ‘n gemeente van duisende lidmate, met ‘n groot gebou, te vestig mag edel klink, maar is dit werklik Skriftuurlik?

Dit is belangrik om vir ‘n gemeente ‘n visie so suiwer as moontlik af te distilleer uit die Skrif. Hoe nader die visie in ‘n gemeente is aan dit wat ons glo Jesus in Sy hart vir ‘n  gemeente begeer, hoe suiwerder sal die koers wees. ‘n Mens sou seker verskeie sulke visies uit die Skrif kon formuleer.

So ‘n visie is instaat om ‘n gemeente te rig in die regte koers. Dit is ‘n fokuspunt van Goddelike waarheid en rigting. Dit is ‘n instrument wat ‘n groep mense  tot ‘n eenheid van hart aan te spoor.

Die nuttigheid van so ‘n visie lê daarin dat elke lid van die Liggaam daarop behoort  in te koop. Dit sal dan self die gemeente se optrede rig. Dit is die leierskap se verantwoordelikheid om die visie  self duidelik uit te leef en te verkondig. Die leierskap moet die visie onder mekaar en met die kudde deel by elke geleentheid. Die kudde moet dit in hul harte ronddraai en dit bedink sodat dit  hulle lewens  kan beïnvloed. Let daarop dat dit nie blinde vertroue in ‘n sinnetjie woorde is, asof dit ‘n towerspreuk of ‘n mantra is,  wat die verskil maak nie - want dan sal ons met niks anders as menslike dinge besig  wees nie. Dis die fokus op wat dit beteken - byvoorbeeld die Koningskap van Jesus   wat die verskil maak.

As Christenleiers daarin kan slaag om die kudde se oë te rig op ’n Goddelike visie sal die kudde vanself die Herder volg. Hulle sal self begin hoor wat die Herder sê en hulle sal nie verskillende dinge hoor  en elkeen sy eie ding doen nie.  Groepe van mense het ‘n fokuspunt nodig om doelgerig te kan saamwerk, en ’n Goddelike visie kan dit juis vir ons gee. As Christenleiers dit kan regkry dat die kudde Jesus werklik sal volg, sal hulle eer van God ontvang daarvoor.

 

---000---

KPJ Nel

2014-12-30

 


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer