Views!
HUNDREDS of daily LOCAL views - THOUSANDS of monthly LOYAL readers! THE MOST POPULAR ATTRACTION IN HARTIES!
Published:  2015-01-04 Views:  678
Author:  karelnel
Published in:  Religion/Geloof
Wat Het God Te Se?

Wat het God te sê?

Ons hoor dikwels dat gelowiges sê: “Die Here het vir my so-en-so gesê..”. Natuurlik is dit ons erfenis as kinders van God om die stem van die Here te kan hoor - Jesus het immers Self gesê : “My skape sal My stem ken..” . Trouens die geheim van ‘n vrugbare  Christen-lewe lê juis daarin dat mens die wil van God vir jou lewe onderskei - en dit gehoorsaam uitvoer. (Dis ook terloops die resep vir volgehoue oorwinning oor sonde.) Een van die uitvloeisels hiervan vandag is egter ook die groot verskille  tussen, en “nuwe openbarings” onder Christene.

Ons glo dat die weg waarlangs ons die totaliteit van God se werke kan  probeer  verstaan  die Skrif  alleen is, as God se enigste betroubare openbaring.  Nou die vraag : As God vandag met ons kon praat ,  wat sou Hy sê ? As ons in ag neem dat Hy die wêreld so lief gehad het dat Hy Sy Seun gegee het - wat wil God vandag vir die wêreld (en vir ons) sê?

As ons mooi na die Skrif  luister dan sal ons iets wonderliks agterkom : God het gepraat en Hy het volledig gepraat en Hy het klaar gepraat. Laat ek verduidelik. Ons lees dat God op baie maniere tevore gepraat het, maar nou het Hy finaal gepraat deur Sy Seun (Heb 1:1). Wat beteken dit? Kom ons kyk aan die hand van ‘n paar voorbeelde.

Heb 13:8 praat oor die onveranderlikheid van Jesus. Daardeur sê God vir almal : Ewige sekuriteit en vastigheid lê net in een Persoon - die Here Jesus Christus.

 • Joh 6:35 sê Hy is die Brood van die lewe. Daardeur sê God vir almal : Jesus alleen is die bron waaruit ons kan lewe , en niks anders sal ooit jou siel kan versadig nie.

 • Joh 8:12 noem Hom die Lig van die wêreld. Daarin sê God vir ons alleen in Hom is dinge openbaar en in ware perspektief.

 • Joh 10:9 noem Hom die Deur - God sê Hy alleen is die toegang na die ewige saligheid.

 • Hy is die Goeie Herder sê Joh 10:11 - God sê Hy’s die Een wat ons opsoek en versorg en beskerm en weiding gee.

 • In Joh 11:25 is Hy die Opstanding en die Lewe : Hy kom nie om dit te gee nie, maar om dit te WEES.

 • Ook sê God vir ons : Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh 14:6) en

 • die Ware Wynstok (Joh 15:1).

Hoe ryk en diep die Woord is wat God gespreek het! En daar’s nog baie.

 • Hy is die Alfa en die Omega (Op 21:6).

 • God sê Hy is voor alle dinge en sal na alle dinge nog standhou.

 • Hy is die Lam van God wat die sondes van die wêreld dra, maar ook

 • die Regter aan Wie die Vader die volle oordeel oorgegee het (Hand 10:42).

 • Hy is die som van God se Krag en Sy Wysheid (1 Kor 1:24) en

 • vir ons is Hy ons Geregtigheid, Heiligmaking en Verlossing (1 Kor 1 :30).

 • Hy is die Gesig wat God vir ons wys (Beeld van God – Kol 1:15-20), maar ook

 • die Erfgenaam van alles wat God gemaak het (Heb 1:2).

 • Daarby het God alles deur Hom geskep! (Heb 1:2)

 • Hy is nie net vir ons ‘n Apostel en Hoëpriester nie (Heb 3:1), maar ook

 • die Leidsman en Voleinder van ons geloof (Heb 12:2).

 • Ons hoor Hy is ons Versoening (1 Joh 2:2) en

 • Uiteindelik is die enigste slotsom waartoe ons kan kom : Hy is die Waaragtige God en die Ewige Lewe! (1 Joh 5:20)

  Is dit in die lig van die bogenoemde verstaanbaar dat God klaar gepraat het? Elkeen van die waarhede hierbo is so omvattend as ons daaroor dink, en daar is nog baie!  God  het volmaak gepraat en daar is niks by te voeg nie. Daar kan niks by die openbaring van Jesus bykom nie.  Iets wat volmaak is kan nie verbeter nie! Die Skrif is die enigste betroubare venster waarmee ons in die ewige dinge kan inkyk, en die venster laat van alle kante die fokus val op een saak: Die Persoon  Jesus Christus! Dit is die Waarheid en die Volle Waarheid! Oppas asseblief vir enige stem of enige openbaring of enige edel rigting wat anders is as hierdie ewige Godspraak.

   Daarom, wie Jesus waarlik gevind het, het alles gevind. Elkeen wat dit verstaan, sal ‘n betroubare kompas in sy hart hê waarmee hy veilig deur die lewe kan navigeer, totdat hy tuiskom by die Vaderhuis!

  ---000---

  KPJ Nel

  2015-01-02


Directors: S.A.M Smit & J.F Koster - Copyright ©2019 HartiesNet (Pty) Ltd - our Disclaimer