HOEV / HEHA Article 005 – Schaumburg Missionary Church

SCHAUMBURG: EVANGELIES LUTHERSE SENDINGKERK

DATUM 1923

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR ?. GELYS ?

GPS data:X 27.42.14 Y –25.50.40

GED 51 VAN GED VAN GED 2 BULTFONTEIN 475 JQ

PAD: R560 vanaf Hartbeespoortdam na Hekpoort. By Remhoogte, 2km voordat eerste grondpad na Hartbeesfontein regs uitdraai lê die kerk links teen die pad.

EIENAAR / KONTAKPERSOON: Tlapane Simon 0822232086

Die kerk en losstaande kloktoring vanaf noord-wes gesien. Dit is in 2003 nie meer in gebruik nie en baie bouvallig. Baie material is reeds gestroop. In die agtergrond is die skool wat nog in gebruik is.

Hierdie sendingstasie se naam was Schaumburg en die skool dra nou nog die naam. Dit was een van die Herrmannsburgse Sendingsgenootskap se sendingstasies. Die Herrmannsburgse Sendinggenootskap het sy oorsprong in die klein dorpie Herrmannsburg in Noord-Duitsland waar pastoor Louis Harms dit in 1849 gestig het.

Sy geloof en visie met betrekking tot sendingwerk het geweldig uitgekring, nie alleen in sy eie gemeente nie maar ook oor die hele noordelike Duitsland. In die middel van die 19de eeu is die seilskip, “Kandaze”, wat aan die Genootskap behoort het met agt sendelinge en agt settlaars (ambagsmanne wat die sendelinge moes ondersteun) na Abesinië (Etiopië) gestuur. Daar is hulle egter toegang geweier en dus moes die skip omdraai. Op pad huis-toe om die suidpunt van die Kaap, het die “Kandaze” in 1854 in Port Natal (Durban) voor anker gegaan. Hier was hulle bo verwagting welkom.

‘n Langdurige wrywing tussen die Londonse Sendinggenootskap en die Boererepublieke het daartoe gelei dat President Marthinus Wessel Pretorius die Duitse sendelinge uitgenooi het om in Transvaal te kom werk. Hulle het eers onder die Zoeloes in Natal gewerk (waar hulle later ‘n dorpie, Herrmannsburg gestig het) en spoedig na Transvaal uitgebrei waar hulle onder die Tswana gewerk het.

Van die begin af het die sendelinge nie net in die Bybel onderrig maar ook gelyktydig ander vaardighede soos tuinbou, landbou en ook ambagte aan die inheemse swart bevolking oorgedra.

Hiervoor is die Duitse vakmanne ingespan. Vir hulle was die bou van skole soms belangriker as die bou van kerke en die gevolge van hierdie algemene opheffingswerk is vandag nog te bespeur.

Die sendeling, Heinrich Konrad Dohmeier (1892-1964) het in 1923 die sendingstasie, Schaumburg in Skeerpoort gestig. Dit is na sy geboortedorp in Duitsland vernoem en hier het hy 23 jaar lank diens gedoen. Sy vrou se graf is net langs die kerk.

In 1952 het pastoor Dohmeier die “Domkerk van Bethanie” (kyk 067), die grootste kerk in die Tswana sendinggebied heropgebou. Ten spyte van oneindige spanning van sowel binne as buite die kerk het hy nooit moed verloor nie en onverpoosd met sy werk voortgegaan. Hy is in 1964 oorlede en in Kroondal begrawe. Sy dogter, Annemarie Kok, woon in 2003 nog in Schoemansville.

Die sendingkerkie, Schaumburg, in 2003 vanaf noord-oos gesien. Ongelukkig staan die gebou ook op swelklei wat groot krake in die muur veroorsaak.

The mission church, Schaumburg, in 2003 seen from North East. As seen in gable, large cracks result from expansive clay ground.

SCHAUMBURG: EVANGELICAL LUTHERAN MISSION CHURCH

DATE 1923

SAHRA PROTECTION (60yr) yes

DECLARED MONUMENT ?. LISTED ?

GPS data: X 27.42.14 Y –25.50.40

PORTION 51 OF POR OF POR 2, BULTFONTEIN 475 JQ

ROAD: R560 from Hartbeespoortdam to Hekpoort. At Remhoogte, 2km before the first dirt road turn-off to righthand to Hartbeesfontein, the church lies on the left next to road.

OWNER / CONTACT PERSON: Tlapane Simon 0822232086

This mission station with the name, Schaumburg, is one of the Herrmannsburg Missionary Society’s many stations in South Africa. This mission work originated in a small town, Herrmannsburg, in northern Germany. Pastor Louis Harms started the Society in 1849.

His faith and vision in relation to mission work soon extended far outside his congregation and found considerable response in the whole of northern Germany. During the middle of the 19th century the sailing-vessel, “Kandaze”, that belonged to the Society, set sail for Abesinia (Ethiopia) with eight missionaries and eight settlers on board. These settlers were trained artisans who were to assist the missionaries in their work. However, when admission to Abesinia was denied, the “Kandaze” again set sail back for Germany. On the way home around the Cape, they anchored at Port Natal (Durban) and found a more welcome reception.

A longstanding tension between the Londen Missionary Society and the Boer Republics resulted in president, Marthinus Wessel Pretorius inviting the German missionaries to come and work in the Transvaal. The Herrmannsburgers first worked in Natal with the Zulus (where they later founded a village with the name Herrmannsburg) but soon spread their activity to the Transvaal where they worked with the Tswana.

Right from the beginning, the German missionaries not only taught the Christian Faith but trained people in many trades like horticulture, agriculture, carpentry, leather work and many more. For this purpose the skilled artisans from Germany were appointed. They often found the establishment of schools more important than churches. The result of this upliftment of the population can still be felt to the present day.

Missionary, Heinrich Konrad Dohmeier (1892-1964) built the Schaumburg mission station in 1923 at Skeerpoort. It was named after his hometown in Germany. Here he worked for 23 years, when he was transferred to help rebuild the “cathedral” of Bethanie (see 067), which was the biggest mission Church in the Tswana area. In spite of tension in the church and from outside, he never gave up and fulfilled the enormous task. He died in 1964 and is buried in Kroondal. His daughter, Annemarie Kok, still lives in Schoemansville in 2003.

Die graf van die vrou van sendeling Dohmeier op Schaumburg langs die kerkie.

The grave of missionary Dohmeier’s wife next to the church.