HOEV / HEHA Artikel 8: Ou Hekpoort SAP Stasie En Klip Ruïnes

HEKPOORT HISTORIESE POLISIE-POSKANTOORGEBOU EN KLIPRUïNES

DATUM  1650?/ 18?? / 1908

SAEA BESKERMING (60jr) ja

VERKLAAR ?. GELYS ?

GPS data:X 27.37.05 Y –25.53.46

HEKPOORT 122 (gedeelte van)

PAD: R563 vanaf Hekpoort suidwaarts rigting Krugersdorp eerste uitdraai na links SAPD.

EIENAAR / KONTAKPERSOON: Inspekteur Smit 0145761122

Die ou klipgebou met sy stoep voor, in 2003 vanaf noord-oos gesien. Onder die linker gewel was die ingang na die polisiekantoor, onder die regter gewel die ingang na die poskantoor.

The old stone building with its stoep in front, seen from North East in 2003. The entrance to the police offices was under the left gable, the entrance to the post office under the right one.

Daar is so vroeg as 7 November 1908 al deur die Openbare Werke Departement van Transvaal melding gemaak van ‘n “Polisiepos” by Hekpoort op bogenoemde terrein. In daardie stadium wou die eienaars van die plaas nie vrywillig die klein stukkie grond aan die Staat verkoop nie, en is alreeds die moontlikheid van onteiening genoem. In 1909 het die distrikkommandant op Krugersdorp, amptelik aansoek gedoen om 5 morge grond te onteien. Die Departement van Openbare Werke het egter slegs 1 morg aanbeveel en die Staat het eers in 1912 “tydelik” die grond bekom.

In dieselfde tyd terwyl sers. Harrison daar gestasioneer was, het ‘n onverwagse storm op 7 April 1912 om 15:15, twee tydelike geboue, een muil- en een perdestal, heeltemal weggewaai en ‘n derde gebou “van sy fondament geskuif”. Perd 2564 is in die storm beseer en die sersant het sommer in sy verslag ook aansoek gedoen om nuwe stalle en perde vir die polisiepos. Kommandant Bashop was die distrikkommandant op Krugersdorp en het ‘n ondersoek laat doen. (Hy was vir die volgende paar jaar gemoeid met die stasie as distrikkommandant).

Op 30 Julie 1912 is nog na die Hekpoortpolisiestasie verwys as ‘n “kamp” waar 3 hekke opgerig moes word.

Die polisiestasie op sy koppie met uitsig op die omgewing, was strategies goed geleë maar watervoorsiening was vir dekades ‘n probleem vir die bewoners en gevangenes by Hekpoort. Water is met ‘n waterkar, getrek deur twee osse, en met twee swart polisiemanne as touleier en drywer tot twee maal per dag uit die Magaliesriver aangery. Die koste hiervan was £100 per jaar. In 1913 is ‘n boorspan al genader om op die perseel vir water te boor. Dit is afgekeur omdat die grond nog nie in die Staat se besit was nie. Die stasie is toe eers in Maart 1913 “permanent” verklaar. As alternatief het die Departement Openbare Werke namens die Polisie toestemming gekry om by die skool se boorgat water te kry, maar dit was steeds meer as een myl weg en het in ‘n amptelike verslag steeds £100 per jaar gekos om aan te ry! Alternatiewelik wou die stasie nege watertenks hê om reënwater van die geboue se dakke op te gaar vir die droë maande en/of ‘n boorgat by die stasie. Dit lyk asof die aansoek toegestaan is want die gemesselde voetstukke van die tenks is nou nog daar.

Kommandant Bashop het ook gekla oor die haglike toestand van die “Swart kwartiere” wat gelek het en deur termiete opgevreet word.

In 1914 was sersant Haviland op Hekpoort en het versoek dat daar geboor word terwyl die Staat se boorspan “in die omgewing was”. Op 8 April is ‘n vergadering van 25 grondeienaars gehou. Die eienaars van grond in die omgewing het toestemming gegee dat die polisie grond mag gebruik vir weiding en vir ‘n boorgat. Duidelik was die omgewing se inwoners meer toegeeflik as vroeër aangesien mnr. Alberts, die plaaslike skietklub se voorsitter (agter die polisiestasie), ook water wou verskaf vir die lede en hul diere by byeenkomste van die klub. Die polisiestasie is in daardie tyd deur Engelsprekende personeel van die “Transvaal Police” beman en mens kan aflei dat daar nie altyd samewerking van die boere uit die omgewing was nie. Die boorgatplan het  weer misluk en in 1917 het kommandant Bashop weer berig oor die haglike watersituasie by Hekpoort. Hy kla dat slegs drie 1000 gallon tenks by die stasie aangekom het en vra vir nog 5 tenks. Hy noem dat die rivierwater besoedel is deur “mense, diere en varke” en dat hy “nie eens daar tee kan drink nie”!

In 1920 het ‘n beampte van Openbare Werke beter sanitasie aanbeveel: “natives have to relieve themselves among rocks”. Die reënwater van die dakke is in 1921 chemies getoets en daar is aanbeveel dat dit gekook moet word.

Die boorgatplan is weer in 1931 aangevuur en díe keer ten noorde van die stasie, op die grond van Kloppers en Van Aswegen. Die boorgat is eers na 1935 gesink en in 1939 is die water getoets en as “besoedelde water” afgekeur. Die stasie moes sy waterkar en trekdiere behou, terwyl die boorgat toegegooi moes word! Een van die arme osse is in dieselfde tyd dood.

Eers op 21 Augustus 1944 is weer geboor en water “wat effens na swawel ruik” op ‘n diepte van 46 voet (14 meter) gevind! Daar is weer teruggeval op osse en 2 nuwes is aangekoop van ‘n mnr. N. Kloppers teen £18 elk. Mnr. Kloppers het die 2 kruisosse as “geleerd” beskryf.

In 1951, na meer as 40 jaar is ‘n waterooreenkoms met die buurman, mnr. Manson (sic) bereik en die Polisie het die water teen 3/6 d per 1000 gallon gekoop.

Die klipgebou vanaf suid-oos gesien in 2003. Dit is merkwaardig hoe goed die gebou ontwerp en gebou is.

The stone building in 2003, seen from N E. The neat design of the building and excellent workmanship of the stonework is remarkable.

Vanaf suid gesien met ‘n uitsig op die Magaliesberg by Nooitgedacht.

Seen from South with a view to the Magaliesberg at Nooitgedacht.

Die stasie het in 1952 ‘n perseel van 120 x 120 treë beslaan en gespog met 1 motorfiets, ‘n telefoon en parafienbeligting. Verdere aanbouings het gevolg: ‘n woning vir ‘n konstabel Molife in 1957, ‘n petrolstoor in 1958 en ‘n nuwe woonhuis in 1970.

Ten noorde van die staie is die reste van ‘n Britse blokhuis uit 1901 sigbaar. Vincent Carruthers maak in sy boek, “The Magaliesberg” melding van die fort. Suid en oos van die stasie is daar ook oor ‘n groot gebied klipruïnes, waarskynlik van argeologiese belang en van vroeë Tswana oorsprong rondom 1650.

Links is die ingang na die poskantoor, in die middel is die voetstuk van een van die watertenks en regs is die deur van die vrouesel.

To the left is the entrance to the post office, at centre the footing of one of the water tanks and to the right the door to the women cell.

‘n Kaggel in die polisiekantoor. Die afwerking daarvan dui op hoë status van hierdie kantoor.

A fireplace in the police part of the building indicates the high status of this office.

Hierdie kaggel is van mindere afwerking en status.

Another fireplace of lesser status.

HEKPOORT HISTORICAL POLICE/POST OFFICE BUILDING AND STONE RUINS.

DATE  1650? / 18?? / 1908

SAHRA PROTECTION (60yr) yes

DECLARED MONUMENT ?. LISTED ?

GPS data: X 27.37.05 Y –25.53.46

HEKPOORT  122, Portion of

ROAD: R563 from Hekpoort south direction Krugersdorp, first turn-off left to SAPD.

OWNER / CONTACT PERSON: Inspector Smit 0145761122

As early as 7 November 1908 a Police “post” at Hekpoort, on the existing site, was mentioned by the Public Works Department of the Transvaal. At that stage the owners of the farm were not willing to sell this small portion of the farm voluntarily to the State and a possibility of expropriation was mentioned. In 1909, the then District Commandant at Krugersdorp, officially applied for expropriation of a 5 morgen piece of land, of which the Public Works Department only recommended 1 morgen that was only temporarily acquired by the State in 1912.

During this time sergeant Harrison, stationed at Hekpoort, reported on a severe storm that hit the “post” at 15:15 on 7 April 1912. Two temporary buildings – a mule and horse stable – were “completely blown away” and a third building was “shifted from its foundation”. Horse 2564 got injured and the opportunistic sergeant used his report to apply for new stables and horses. Commandant Bashop, who was involved with the station’s affairs for several years to come as District Commandant, sent an official to investigate the damage.

On 30 July 1912 there was still referred to the Hekpoort Police Station as a “camp”, where 3 gates had to be put up.

Water supply to the station was a big problem for occupants and prisoners for decades to come. Water was carted from the Magalies River twice a day using two oxen and two black policemen at £100 per annum. In 1913 a drilling team was approached to drill for water on the site. Plans were rejected because the land was still not State property. (The station was only declared as “permanent” in March 1913.) As an alternative the Public Works Department applied for use of water from the local school’s borehole, which was more than a mile away and would still cost £100 per annum to transport to the station! There was another application for 9 water tanks to gather rainwater from the roofs of the buildings in the wet season, to supply the station during the dry winter months and/or a borehole at the premises. Commandant Bashop also complained about the condition of the “native quarters” which leaked and got eaten by termites.

Sergeant Haviland, stationed at Hekpoort in 1914 requested a borehole because the “State drill was in the area”. A meeting of 25 landowners in the neighbourhood was held on 8 April. The owners gave the Police permission to use land for a borehole and grazing. The neighbours were clearly more considerate, because one of them, Mr Alberts, was the chairman of the local Rifle Club, which was situated next to the police station. The club also needed water for their members at the shooting range! But in general the situation was strained as the policemen were mostly English speaking and the neighbouring farmers did not generally co-operate, as can be seen in some petty issues. This borehole idea also failed and in 1917 commandant Bashop again complained about the water supply at Hekpoort. He was disappointed that only three, 1000-gallon water tanks were delivered and he ordered another five tanks. He mentioned that the river’s water was polluted by “humans, animals and pigs” (whether ‘pigs’ refers to ‘human pigs’ is not clear) and he “could not even drink tea made with the water!”

In 1920 an official of the Public Works Department recommended better sanitation: “Natives have to relieve themselves among rocks”. Water from the roofs was chemically tested in 1912 and it was recommended that this water be boiled before use. (How this could help with chemical pollution is not clear.)

The borehole idea received attention again in 1931, this time to the north of the station, on the land of Kloppers and Van Aswegen. This borehole only got sunk after 1935 and in 1939 the water was “tested” and found “polluted”. The station retained their water cart and oxen and the borehole had to be filled up. One of the oxen also died in this year!

Another borehole was only drilled in 1944 and water, which smelled sulphurous, was found at a depth of 46 feet (14m). Oxen had to be used again and two new oxen were acquired, at £18 a piece from Mr N. Kloppers who described them as “well trained”.

In 1951, after more than 40 years, an agreement regarding water was made with a neighbour, Mr Manson (sic) and the police had to buy water from him at 3/6 d per 1000 gallon.

In 1952 the station consisted of a plot 120 x 120 yards, had 1 motorcycle, a telephone and used paraffin lamps. Buildings that were later erected were a house for constable Molife in 1957, a petrol store in 1958 and a new house was built on the site in 1970.

East of the station the ruins of a British blockhouse can be found. Vincent Carruthers mentions the existence of this blockhouse in his book, “The Magaliesberg”. South and East of the station a great number of archaeological ruins are to be found. These probably date back to 1650 and would be of early Tswana origin.

Een van die woonhuise.                                                            One of the residential quarters.

Hierdie is die hofgebou wat maar bra beskeie is in vergelyking met die polisiekantoor.

This court building is relatively modest in comparison with the grand police building.

Inspekteur Smittie Smit in 2003 op die ruïne van die Britse blokhuis.

Inspector Smittie Smit in 2003 on the remains of the British block house.

Die argeologiese ruïnes in 2003.                                           The archaeological ruins in 2003.

Die ruïnes van naby gesien.                                                                          The ruins in detail.