The Crown Grant

Die jongste hofuitspraak deur Regter Davies laas week het die kwessie oor oewer regte om Hartbeespoort Dam weer aktueel gemaak in die dorp. In sy uitspraak dui Regter Davies aan:

“It is clear both from the chronology and the relief claimed that the Applicants traced the rights which they sought to assert, from the 1918 Agreement and the 1922 Agreement. No reliance was placed on any rights obtained from the Crown Grant referred to in paragraph 3.26 – 3.29 and 3.32 above.”

Met ander woorde Regter Davies bevestig dat die hof aansoekers nie gesteun het op die Crown Grant nie, maar wel op die bewoording van die dam grond koop kontrak met Genl Hendrik Schoeman se seun, Johan Schoeman, en die toegangsregte aan hom toegesê daarin. Die saak het in wese daaroor gegaan of Schoeman se regte persoonlik was of grondgebonde is. Hierdie regte is oorgeteken aan Schoeman se seuns en later aan die hoof applikant. So die fokus van die hofaansoek was meer oor algemene dam toegansregte as oor die spesifieke regte van Schoemansville grond eienaars op grond van die Crown Grant.

Die Crown Grant verwys na ‘n spesifieke gedeelte van die Schoemanville oewer grond teenoor erwe in Schoemansville. Hierdie dokument bevat ooglopend elemente van die grond servituut beginsel van ‘n “dominant tenement” (grond wat bevoordeel word) teenoor ‘n “servient tenement” (grond wat die voordeel moet afstaan aan die “dominant tenement”).

Die Crown Grant word hier beskikbaar gestel vir inwoners om self te beoordeel of daar potensiaal bestaan vir ‘n saak om vir Schoemansville grond eienaars se oewer toegangsregte te gaan beding op die basis van die Crown Grant eerder as op basis van Johan Schoeman se historiese persoonlike reg. Die regskundiges sal moet aandui of daar dan ook ‘n kans is om hiermee saam die regte verleen in die titel aktes te gaan verdedig op grond van die titelaktes van vandag self – nieteenstaande die regte wat enige persoon 100 jaar terug sou gehad het nie.

Let wel dat die “Lakeside” straat vandag Waterfront straat is en “Riekert” straat vandag Monene straat is. “Portion L” wat vandag die Slangpark is, is dat ook vandag Gedeelte 43 van die Plaas Hartbeespoort. Soos wat ontwikkelaars doen het Johan Schoeman dan ‘n plaasgedeelte uitgehou vir hom met die onderverdeling van die res van die plaas in erwe.

Die bewoording word gegee vir duidelikheid, maar die werklike Crown Grant word ook geplaas vir die historiese waarde daarvan:

 

PRIME MINISTERS OFFICE : PRETORIA

MINUTE

MINISTERS have the honour to recommend that His Excellency the Governor-General may be pleased to approve, in terms of the Crown Land Disposal Ordinance, 1903 (Transvaal) of the following:

  1. The grant to JOHAN HENDRIK SCHOEMAN of certain piece of land being portion No.1 of Portion L of the Northern portion of the Farm Hartbeespoort No. 498, District Pretoria, measuring 476 square roods, together with the right to use the foreshore immediately in front of the said land and between it and the Hartbeespoort Lake, subject to rights of access to the said foreshore in favour of the Government of the Union of South Africa and its servants.
  2. The grant of a right of user in favour of the TRANSVAAL YACHT CLUB in respect of the foreshore immediately in front of the Stands No’s 117 and 118 of Schoemansville Township and between the said stands and the Hartbeespoort Lake, subject, however, to rights of access in favour of the Government of the Union of South Africa and its servants.
  3. The reservation of the foreshore adjoining the Hartebeespoort Lake extending from Stand No. 121 to the corner of Tolstoi Street and Lakeside Avenue of Schoemansville Township as a landing place for the general public and persons plying for hire with boats on the Hartebeespoort Lake, other than stakeholders in the Schoemansville Township, the owner for this time being of the piece of land referred to in paragraph (1) above and the Transvaal Yacht Club referred to in paragraph (2) above, subject torights of access to the said foreshore in favour of the Government of the Union of South Africa and its servants.
  4. The reservation of the foreshore adjoining the Hartbeespoort lake extending from the corner of Tolstoi Street and Lakeside Avenue to Riekert Street of Schoemansville Township, as a landing place for the owners of stands in Schoemansville Township other than the owner for the time being of the piece of land referred to in paragraph (1) above and the Transvaal Yacht Club referred to in paragraph (2) above, subject to rights of access to the said foreshore in favour of the Government of the Union of South Africa and its servants.

J.B.M. HERTZOG